Vlaams Belang wil financiële en materiële hulp aan illegalen die het bevel kregen om het land te verlaten onmiddellijk stopzetten !

Filip Dewinter : “Illegalencarrousel moet tot stilstand gebracht worden. Misbruiken moeten gestopt worden. Antwerps stadsbestuur moet actief meewerken i.p.v. gedoogbeleid te voeren”.

Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen krijgen op het einde van de procedure een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit bevel moet door de dienst Vreemdelingenzaken aan de dienst Bevolking van de gemeente waar de illegaal of asielzoeker zich bevindt worden bezorgd. Het is de taak van de betrokken dienst Bevolking om het bevel om het grondgebied te verlaten te laten betekenen aan de betrokkene. Zolang het bevel om het grondgebied te verlaten niet betekend is aan de uitgeprocedeerde asielzoeker of illegaal blijft de betrokkene deze laatste genieten van alle financiële en materiële voordelen die door het OCMW worden verstrekt (equivalent leefloon, cursussen Nederlands, huisvestingspremies, …).

Het ligt voor de hand dat heel wat uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen zich in alle mogelijke bochten wringen om het bevel om het grondgebied te verlaten niet te moeten tekenen. Zij beseffen immers maar al te goed dat zolang het bevel om het grondgebied te verlaten niet getekend is, alle materiële en financiële voordelen van kracht blijven.

Van zodra de uitgeprocedeerde asielzoeker of illegaal het bevel tot het verlaten van het grondgebied heeft getekend, wordt door de betrokkene meestal een beroep gedaan op art 9ter van de vreemdelingenwet die toelaat dat op basis van medische redenen alsnog een verblijfsvergunning aan de betrokkene wordt gegeven.

Filip Dewinter zal in de Senaat een wetsvoorstel indienen dat er toe strekt dat na het uitschrijven van het bevel tot het verlaten van het grondgebied alle materiële en financiële hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen ophoudt. Tevens wil Filip Dewinter via dit wetsvoorstel bekomen dat artikel 9ter grondig hervormd wordt zodanig dat enkel nog voor ziektes die op korte termijn levensbedreigend zijn een uitzondering kan worden gemaakt. In het wetsvoorstel van Filip Dewinter wordt tevens bepaald dat enkel artsen aangesteld door de dienst Vreemdelingenzaken gemachtigd zijn om een desbetreffende diagnose te stellen.

Momenteel kan iedere behandelende arts een diagnose stellen en een attest ter zake uitschrijven. Omwille van ideologische maar ook omwille financiële redenen zijn nogal wat artsen bereid om soortgelijke attesten af te leveren.

In het Antwerpse OCMW zijn gevallen bekend waarbij artsen omwille van aambeien, huidschilfers, depressies en slapeloosheid van mening zijn dat hun patiënten niet kunnen uitgewezen worden.

Filip Dewinter meent dat aan de illegalencarrousel een einde moet worden gemaakt en dat vele misbruiken moet worden gestopt. Dit kan indien daartoe de wil bestaat bij de overheid.

“De achterpoorten moeten dicht en de wet moet strenger”, aldus Filip Dewinter.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...