Shangai: recht op inspraak en op democratisch verkozen gemeenteraad en stadsbestuur

Interpellatie + motie van Filip Dewinter voor de gemeenteraadszitting van 5 maart 2012 betreffende het respecteren van de mensenrechten door de democratie in de Chinese zusterstad Shanghai voor de gemeenteraadszitting van 5 maart 2012


 


De stad Antwerpen is al enige tijd verzusterd met een aantal steden, o.a. met de stad Shanghai.Shanghai is de grootste stad van China en is sinds 2005 één van de vijf steden in China die de status van nationale centrale stad hebben. Tevens is Shanghai qua inwoneraantal de grootste stad ter wereld.De vooraanstaande plaats die deze stad op demografisch vlak inneemt staat in schril contrast met de mensenrechtensituatie die er heerst.Net zoals de rest van China kent Shanghai  immers een communistisch dictatoriaal regime. De stad wordt van hoog tot laag bestuurd door de communistische Chinese partij. Van eerlijke democratische verkiezingen is geen sprake.  De inwoners hebben weinig of  geen rechtszekerheid, er is een enorme kloof tussen arm en rijk en quasi alle mensenrechten worden er geschonden.


In het  jaarboek 2011 van Amnesty International lezen we dat  de Chinese regering reageert op de snel groeiende burgermaatschappij door mensen gevangen te zetten en te vervolgen wegens het vreedzaam uiten van hun mening, religieuze opvattingen die niet zijn goedgekeurd door de staat, het bepleiten van democratische hervormingen en mensenrechten, en het verdedigen van de rechten van anderen. Populaire sociale media en andere door de staat ongewenste  websites worden geblokkeerd door de Chinese internetfirewall. De autoriteiten onderdrukten etnische minderheden zoals de Tibetanen, Mongolen, Oejgoeren… .


Bijzonder zorgwekkend in dit opzicht zijn de talrijke berichten van detentie zonder wettelijke gronden en proces, de opsluiting in clandestiene gevangenissen, heropvoedingscentra en psychiatrische instellingen.Daarnaast is China gekend voor de bijzonder slechte behandeling en het martelen van gevangenen. Wat deze situatie nog verergerd  is het feit dat tot 2011 bekentenissen verkregen via dwang en marteling als rechtsgeldig werden beschouwd binnen het Chinese strafrecht.Deze trieste lijst van mensenrechtenschendingen wordt aangevuld met de duizenden terechtstellingen waarvan Amnesty International weet heeft. Vaak zonder enige vorm van proces .


Het is onaanvaardbaar dat de mensenrechten van de inwoners van China en dus ook van Shanghai op permanente basis met de voeten worden getreden.


Motie:


“De Antwerpse gemeenteraad wijst met klem deze ondemocratische praktijk van de Chinese autoriteiten af en dringt aan op het respecteren van de mensenrechten door de Chinese autoriteiten en het stadsbestuur van Shanghai. Daarnaast vraagt de gemeenteraad om democratische verkiezingen te organiseren  voor het stadsbestuur van Shanghai. De inwoners van Shanghai hebben immers recht op inspraak en op een democratisch verkozen gemeenteraad en stadsbestuur.”


 


 


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...