Salduzwet

Interpellatieverzoek van raadslid Wim Wienen aan burgemeester Patrick Janssens, bevoegd over de regelingen binnen het politiekorps inzake het toepassen van de zogenaamde Salduzwet – gemeenteraadszitting van maandag 19 december 2011


 


 


Dat de Salduzwet grote gevolgen heeft voor de werking van ons politiekorps staat buiten kijf. Intussen lijkt het er op dat de burgemeester, al dan niet in samenspraak met de korpschef, met bepaalde aanpassingen in commissariaten en aanpassingen aan de dienstregeling, maatregelen voorstelt of invoert om de voornoemde wet uitvoerbaar te maken.


 


De vraag is echter of de voorgestelde, of misschien al ingevoerde, maatregelen de meest efficiënte en de meest kostenefficiënte zijn. Zo verneem ik dat er voor ondermeer de terugroepbaarheid op vrijwillige basis ook geput zal worden uit de pool van politiemensen voorzien voor interventie. Iets wat mijns inziens nefast is voor de patrouilles. Evenzeer kan het “bezwaren” van de dienstregeling voor verschillende politiemensen kan leiden tot het verminderen van de kwaliteit van de dienstverlening.


 


Nochtans verneem ik dat ook het politiekorps zelf met ideeën naar voor is gekomen om de Salduzwet toe te passen. Maar quasi geen of geen van die voorstellen heeft het gehaald. Het voorstel van bv. één “Salduzwacht” zou alleszins al minder kosten teweeg brengen dan het voorstel dat nu aangehouden wordt?


 


Vandaar mijn vragen aan de burgemeester:


 


         Welke maatregelen werden er intussen genomen om de Salduzwet toe te passen en wat is het kostenplaatje van deze maatregelen?


         Werden deze maatregelen gesteund door het politiekorps, in casu de korpschef en de vakbonden?


         Waarom werden de voorstellen die vanuit het korps zelf kwamen niet weerhouden?


         Kan de burgemeester mij aantonen dat de huidige maatregelen de meest efficiënte en kostenefficiënte zijn? Graag met cijfers?


         Welk zijn de gevolgen van deze maatregelen voor de beschikbaarheid van personeel voor interventie en andere diensten?


         Zijn er andere maatregelen nodig om de werklast voor het politiepersoneel op een niveau te houden zodat een kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd blijft? Zo ja, welke


 


 


 


 


 


 

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...