Filip Dewinter dient klacht in tegen praktijktesten bij gouverneur

Filip Dewinter (Vlaams Belang) legt klacht neer bij provinciegouverneur Cathy Berx in verband met weigering stadsbestuur om inhoudelijke toelichting en uitleg te geven bij de organisatie van praktijktesten in Antwerpen.

Filip Dewinter: “Praktijktesten zijn gebaseerd op uitlokking en dus betreft het een illegale methode die ontoelaatbaar is in een rechtsstaat. De geheimdoenerij van het stadsbestuur desbetreffend bevestigt de illegale praktijk.”

In het Antwerpse bestuursakkoord werd in resolutie 220 door het Antwerpse stadsbestuur voorzien in “praktijktesten om de discriminatie op de werkvloer en op de huurmarkt omwille van leeftijd, geslacht, origine-beperking en geaardheid te bestrijden”.

Op 7 juni 2019 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning van het bestek betreffende de meerjarenovereenkomst voor het uitvoeren van praktijktesten toegewezen aan de onderzoekers van de universiteit Gent en universiteit Brussel voor een waarde van €180.000. Zowel in het bestek, de meerjarenovereenkomst als in het vertoog van de beslissing van burgemeester en schepenen wordt NIET omschreven welke methodes zullen gebruikt worden om de praktijktesten uit te voeren.

Gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg hieromtrent meer uitleg over aan het Antwerpse schepencollege in een schriftelijke vraag eind 2019 maar kreeg begin januari een antwoord waarbij enkel verwezen werd naar resolutie 220 van het bestuursakkoord en naar de beslissing van het college van 7 juni 2019.

Gisterenavond ondervroegen verschillende fracties het stadsbestuur omtrent de uitvoering van de praktijktesten, de timing en de resultaten. Opnieuw werd door bevoegd schepen Karim Bachar hetzelfde antwoord gegeven als in het antwoord op de schriftelijke vraag van Filip Dewinter. Meer nog, schepen Bachar weigerde ostentatief om enig antwoord of toelichting te geven omtrent de aard van de praktijktesten, de manier van toepassing, het aantal praktijktesten, de timing, de agenda, enz… De schepen Bachar zei letterlijk: “Over de timing, de stand van zaken en de precisie methodiek kunnen we vandaag weinig zeggen. Dit om de resultaten van het onderzoek niet te beïnvloeden. Dit is geen flauw excuus, dit is namelijk op vraag van de onderzoekers.”

De geheimdoenerij omtrent de praktijktesten in Antwerpen heeft natuurlijk een politieke maar ook een praktisch-inhoudelijke reden. De politieke reden is gekend. N-VA en Sp.a verschillen ingrijpend van mening over hoe zo een praktijktest er moet uitzien en wat met een praktijktest nu eigenlijk bedoeld wordt. Daarom werd ook in de schoot van de Vlaamse regering na veel geruzie beslist om niet meer over praktijktesten maar enkel nog over “monitoring” te spreken. Ook in de Vlaamse regering is het allesbehalve duidelijk wat daar nu feitelijk onder verstaan wordt.

De praktijktesten in Antwerpen worden blijkbaar al een tijd uitgevoerd. Met als gevolg dat het stadsbestuur niet meer achteruit kan. De praktijktesten zijn immers gegund en worden momenteel volop uitgevoerd door de universiteit Gent en de universiteit Brussel. Een pijnlijke situatie dus voor de N-VA-partijvoorzitter en burgemeester Bart De Wever. Dit alles leidt ertoe dat het stadsbestuur zich in stilzwijgen hult over de toepassing van de praktijktesten. Vergeten we niet dat Minister van wonen Matthias Diependaele amper twee weken geleden de praktijktesten afwees en samen met Minister Zuhal Demir stelde dat de praktijktesten een “heksenjacht” op gang zouden brengen tegen verhuurders en werkgevers. Volgens Diependaele en Demir worden via praktijktesten onschuldige burgers “in de val gelokt”. Praktijktesten zouden tevens volgens Diepedaele en Demir “verhuurders en werkgevers nodeloos culpabiliseren en de indruk wekken dat iedereen racistisch tot het teg endeel bewezen is”. Dat uitgerekend Bart De wever als burgemeester en partijvoorzitter van de N-VA nu die praktijktesten uitvoert in Antwerpen is bepaald cynisch, pijnlijk en zelfs hypocriet te noemen.

Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft vandaag bij de Gouverneur van de provincie Antwerpen een klacht neergelegd op basis van de wetgeving omtrent de openbaarheid van bestuur. Dewinter wil immers weten hoe de praktijktesten worden uitgevoerd, wat de agenda en de timing is, welke de resultaten zijn. Op de vragen van Dewinter in de gemeenteraad gisteravond in hoeverre er “mystery calls” en “mystery mails” werden gebruikt; in hoeverre er gewerkt wordt met anonieme bellers en mailers met een valse identiteit; in hoeverre er  “mystery visits” worden afgelegd aan immokantoren en werkgevers; in hoeverre de wet op de privacy terzake werd gerespecteerd, in hoeverre deze testen ook in overeenstemming waren met het strafwetboek en de wettelijke bepalingen terzake in verband met uitlokking en provocatie, enz… kwam geen enkel concreet antwoord. Kortom men wil het feit dat er praktijktesten via “mystery calls”, “mystery mails” en “mystery visits” worden uitgevoerd zolang en zoveel mogelijk verborgen houden voor de buitenwereld in de hoop zoveel mogelijk werkgevers en verhuurders te kunnen in de val lokken en beschuldigen van racisme. Filip Dewinter wil als gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid uitdrukkelijk weten hoe de praktijktesten worden uitgevoerd ten einde te kunnen nagaan in hoeverre er al dan niet een daadwerkelijke overtreding is van het strafwetboek, meer bepaald artikel 30 van het wetboek van strafvordering (art.30 VT Sv) dat stelt dat uitlokking en provocatie van een misdrijf verboden is.

Filip Dewinter: “Geheimdoenerij omtrent de praktijktesten dient zowel een politiek als een praktisch doel. Aan de ene kant zit de N-VA bijzonder verveeld met de praktijktesten in Antwerpen terwijl ze op Vlaams niveau de testen afwijzen. Aan de andere kant wil burgemeester Bart De Wever zijn socialistische coalitiegenoten niet voor het hoofd stoten. De praktijktesten zijn immers een zogenaamd “anti-racistische trofee” van de Sp.a die als glijmiddel moest dienen voor de coalitievorming N-VA – VLD – Sp.a in Antwerpen. Het compromis is blijkbaar dat er niet gesproken wordt over hoe de praktijktesten eruitzien, welke methodes worden gebruikt, welke de timing of de tussentijdse resultaten zijn. Daardoor geraakt deze coalitie in grote problemen. Men overtreedt niet alleen de wet op de openbaarheid van bestuur maar werkt zich in nesten voor wat betreft de wettelijkheid van de uitvoering van dit soort van praktijktesten. Naast een klacht bij de Gouv erneur is het de bedoeling van het Vlaams Belang om naar de Raad Van State te trekken en alle rechtsmiddelen uit te putten teneinde op termijn het hele dossier voor te kunnen leggen aan het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Niet alleen zijn de praktijktesten een overtreding van de wet op de privacy en een inbreuk op het strafwetboek maar tevens betreft het een schending van de mensenrechten aangezien het recht op verdediging van nietsvermoedende en onschuldige burgers op lossen schroeven komt te staan.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...