Aanpak van moslimradicalen in Antwerpen

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 26 januari 2015 betreffende de aanpak van moslimradicalen in Antwerpen

De voorbije dagen werden door de burgemeester verschillende maatregelen aangekondigd i.v.m. de bestrijding van moslimradicalisme. De burgemeester wil onder andere het ontnemen van de Belgische nationaliteit, strafbaar stellen van deelname aan buitenlandse conflicten, het ontzeggen van de toegang tot het grondgebied, het intrekken van verblijfsvergunningen, het vergroten van de armslag van onze veiligheidsdiensten, het leger inzetten voor beveiligings- en patrouille opdrachten onder andere in de Joodse wijken. De burgemeester wil tevens een aantal radicaliseringsambtenaren aanstellen.

Opvallend is dat de burgemeester zich ofwel beperkt tot vrijblijvende voorstellen die het lokale niveau overstijgen (bv inzetten van het leger) ofwel tot voorstellen van lokale aard die weinig bijdragen tot het terugdringen van de radicale islam in het bijzonder en de islamisering van onze stad in het algemeen.

Meent de burgemeester niet dat volgende maatregelen zich opdringen:

– sluiten van een aantal radicale moskeeën in Antwerpen

– verbod op dragen van de hoofddoek in stedelijke onderwijs en ambtenarij

– verbod op jihadistische tekens en symbolen

– niet langer gedogen van allerlei islamitische gebruiken zoals ritueel slachten en gescheiden zwemmen

– meldplicht van moslimradicalisme en jihadisme in het onderwijs, OCMW en andere stedelijke diensten

Vanuit Antwerpen zouden ondertussen meer dan 70 jongeren naar Syrië getrokken zijn om als jihadist te strijden aan de kant van ISIS. Eerder werd aangekondigd (juni 2013) door de burgemeester dat Syriëstrijders uit de bevolkingsregisters zouden worden geschrapt .

Hoeveel strijders keerden er in totaal reeds terug?

Kan de burgemeester mij meedelen hoeveel teruggekeerde Syriestrijders er daadwerkelijk geschrapt werden?

Hoe verloop de coördinatie en de informatiedoorstroming met de hogere autoriteiten en instanties?

Worden gegevens uitgewisseld met andere politiediensten?

Tevens kondigde de burgemeester aan dat een ambtelijke schrapping zou leiden tot het schrappen van een uitkering (leefloon, ocwm-steun, andere uitkering….) aan de betrokkenen en hun familieleden.

Kan de burgemeester mij meedelen hoeveel uitkeringen daadwerkelijk geschrapt werden?

 

 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...