Wantoestanden feestzaal Schramme te Deurne


Interpellatie van raadslid Pooters aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 over de wantoestanden bij feestzaal Schramme op de Turnhoutsebaan


Ondanks detwee informatieve vragen over dit thema gesteld door mij op de commissies van december 2010 (bij Schepen Van Campenhout) en 21 februari 2011 (bij Burgemeester Janssens) is de situatie rond feestzaal “Schramme, ondanks de door de korpschef beloofde opvolging door de territoriale afdeling oost en de dienst leefmilieu van de lokale recherche, er niet op verbeterd, integendeel.


Bovendien werd op de laatste commissie verkeerdelijk door Burgemeester Janssens vermeld dat er 2 x 99 personen aanwezig mogen zijn, wat echter volgens Schepen Van Campenhout niet het geval was vermits er in de milieuvergunning een beperking was opgelegd tot 1 x 99 personen omdat de ganse inrichting slechts één uitgang heeft aan de straatzijde. De controle door milieutoezicht op 13 januari jl., aangehaald door Burgemeester Janssens, van het aantal mensen zal dus gebaseerd geweest zijn op foutieve basisgegevens.


Er worden bijna elke week grote feesten georganiseerd, waarbij de gebruikers van de feestzaal zich aan geen enkele regel houden. Er is dan een overrompeling in de buurt en wagens komen af- en aangereden , houden gedurende soms wel 10 tot 15 minuten halt op de openbare weg en houden zo het verkeer tegen.


Maar wat evenwel nog erger is, en ook reeds op de commissie aangekaart werd, is dat de feestzaal over een eigen ordedienst beschikt die steeds driester tewerk gaat. Zo worden bv. andere wagens tegengehouden totdat de mensen voor het feest uit hun auto zijn gestapt en worden voetgangers aangemaand om aan de andere kant van de straat te lopen.


Onlangs werd zelfs een opticien uit de buurt belaagd door 2 bewakingsmensen omdat hij wilde fotograferen dat de auto’s weer dubbel geparkeerd stonden en daarna werd hij nog bedreigd met zijn leven door één van de zaakvoerders.


Naar verluidt hebben ook collega-zaakvoerders meermaals geklaagd bij de bevoegde instanties hoewel de korpschef op de vorige commissie vermeldde dat er sinds december 2010 geen klachten of meldingen zijn geweest.


Vandaar mijn vragen:


1) Werd bij de controle op 13 januari jl. door milieutoezicht als basis 1 x 99 personen voor de max. aanwezigheid gebruikt of inderdaad foutievelijk 2 x 99? Werden er ondertussen nog controles uitgevoerd door milieutoezicht wat betreft de controle van het aantal aanwezigen? Werd het dossier verder opgevolgd voor wat betreft de tekortkomingen op het vlak van de milieuvergunning? Zijn m.a.w. alle tekortkomingen weggewerkt?


2) Houdt het college vol dat er nog steeds geen klachten binnenkomen van de buurtbewoners en zaakvoerders van de Turnhoutsebaan?


3) Naar aanleiding van een interpellatie van VB-districtsraadlid Jan Van Wesembeeck zou zelfs vanuit het districtscollege van Deurne de vraag aan de burgemeester en de korpschef gesteld zijn geworden om er bij hoogdringendheid iets aan te doen, of om beter gezegd de zaal meteen te sluiten? Gaat het college ingaan op de vraag van het districtscollege?


VOORSTEL TOT MOTIE


De Gemeenteraad verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen om daadkrachtig op te treden en om op basis van de voortdurende overlast voor de buurt en de herhaaldelijke schending van onze maatschappelijke regels over te gaan tot definitieve sluiting van Zaal Schramme op de Turnhoutsebaan in Deurne.


 

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...