Voorstel van resolutie van gemeenteraadslid Gerolf Annemans ter vrijwaring van het ecologisch potentieel en de waarde voor de zachte recreatie van de Middenvijver op LinkeroeverIn de jaren 70 van de vorige eeuw werd het gebied dat nu gekend is als de Middenvijver opgespoten met grond afkomstig van de havenwerken. Hierdoor veranderde de oorspronkelijke vruchtbare poldergrond in een dor gebied.


In het kader van de mitigerende maatregelen rond het Masterplan Antwerpen werd de Middenvijver samen met de Burchtse Weel heringericht als natuurgebied. De Middenvijver werd afgegraven en omgevormd tot waterrijk gebied met een grote waterplas en verschillende waterlopen. Er kwamen 38.000 nieuwe planten, struiken en bomen bij. Het gebied is thans ingedeeld in zones waar de natuur zich vrij kan ontwikkelen en in zones die meer gericht zijn op zachte recreatie.


Op 19 juli 2013 besliste het college van Burgemeester en Schepenen dat de Middenvijver principieel in aanmerking komt voor de organisatie van een beperkt aantal muziekfestiviteiten. Verder besliste het College dat de Middenvijver in aanmerking komt als stadscamping. Op 6 december 2013 werd THV Cluster aangesteld om het masterplan “Inrichtingsvisie Recreatieve cluster Middenvijver” op te stellen. De wens van Docking Station bvba om Laundry Day en Summmerfest te kunnen organiseren op de Middenvijver is dan ook weer een stap dichter bij zijn realisatie.


De organisatie van muziekfestivals op de Middenvijver lijkt onverenigbaar met de omringende beschermde natuurgebieden (Het Rot, Sint-Annabos en Blokkersdijk).


De geluidsoverlast die muziekfestivals met zich meebrengen betekent ook een aantasting van de leefomgeving van de omwonenden. Die aantasting kan bij bepaalde festivals zelfs dergelijke proporties aannemen dat ze een negatieve invloed heeft op de waarde van de omliggende panden. Het op dergelijke wijze verstoren van het normale nabuurschap is op zijn minst gezegd niet netjes te noemen naar de omwonenden toe.


Gezien lawaaierige evenementen een schadelijk effect zullen hebben op de avifauna van het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk, is de inrichting van de Middenvijver als festivalweide ook een schending van de Habitatrichtlijn.


Tot slot trekken festivals als Laundry Day en Summerfestival rond de 60.000 en 70.000 bezoekers. Het mobiliteitsnetwerk op Linkeroever is niet voorzien op het terzelfdertijd opvangen van zulke hoeveelheden bezoekers. Verkeerstechnisch is het organiseren van dergelijke festivals op de Middenvijver dan ook een af te raden.


Voorstel van resolutie:


Artikel 1


Gezien het ecologische potentieel van het gebied Middenvijver op Linkeroever vraagt de Gemeenteraad het College van Burgemeester en Schepenen om geen stadscamping binnen het gebied na te streven.


Artikel 2


Op basis van ditzelfde ecologisch potentieel aangevuld met de schadelijke effecten die de geluidsoverlast veroorzaakt door muziekfestivals zal hebben voor de leefomgeving van de omwonenden aangevuld met het feit dat het mobiliteitsnetwerk op Linkeroever niet voorzien is op het opvangen van het aantal bezoekers dat dergelijke muziekfestivals met zich meebrengen en met de mogelijke juridische bezwaren voortvloeiende uit Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) vraagt de gemeenteraad het College van Burgemeester en Schepenen om als vergunningverlenende overheid geen vergunning te verlenen voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek in het gebied Middenvijver op Linkeroever.


Artikel 3


Op basis van hetzelfde ecologisch potentieel en de waarde van het gebied Middenvijver als terrein voor zachte recreatie vraagt de gemeenteraad het College van Burgemeester en Schepenen om de nodige stedenbouwkundige stappen te ondernemen teneinde deze ecologische waarde en functie als gebied voor zachte recreatie juridisch te verankeren.

Gerolf Annemans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...