Vlaams Belang protesteert tegen elektronisch aanmeldingssysteem voor de Antwerpse kleuter- en basisscholen

Interpellatie van raadslid Pooters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart 2010 aangaande het massale protest over het elektronische aanmeldingssysteem voor de Antwerpse kleuter- en basisscholen

Ouders kunnen vrij een school voor hun kind kiezen. Deze keuzevrijheid staat ingeschreven in art. 24 van de Grondwet en is in 1997 bevestigd door het decreet basisonderwijs. Vrije schoolkeuze blijkt dus een basisrecht te zijn van alle Belgen BEHALVE van Nederlandstalige Antwerpenaren. De traditionele partijen wassen nu hun handen in onschuld en leggen grootse verklaringen af in de pers in verband met de te nemen maatregelen. Of ze laten via één van hun districtsleden facebook-groepen opstarten maar hier in de Antwerpse Gemeenteraad houden ze in alle talen hun mond als onze fractie 2 maanden geleden ernstige bedenkingen uit over de rechtvaardigheid van het systeem en de nefaste gevolgen ervan voor de autochtone Antwerpenaar. Meteen nadat de aanmeldingsperiode afgelopen was en de ouders een bericht ontvingen of ze al dan niet hun kind mochten inschrijven in één van de scholen van hun keuze, was het zover. Er ontstond een ware storm van protest. De telefoon van de Studiewijzer stond roodgloeiend. Ouders waren woest en met reden … In totaal moesten Antwerpse scholen wel 2.585 kinderen weigeren. Daarnaast zij er nog eens 1.600 kleuters van de in totaal 7.148 kinderen, geboren in 2008, gewoon niet terug te vinden in het online-aanmeldingssysteem. Het plaatstekort in de Antwerpse scholen is overduidelijk geworden door dit aanmeldingssysteem, dat geeft zelfs schepen Voorhamme in de pers toe…. Nochtans zeggen wetenschappers en demografen dat men dit al zeker 4 jaar geleden wist op basis van de geboortecijfers en dit ook herhaaldelijk gemeld heeft aan de dames en heren gevestigde politici. En ondanks deze vaststelling en het gebrek aan opvang in onze scholen, heeft het Antwerpse college toch een campagne gevoerd om jonge gezinnen met kinderen naar de stad te trekken, een campagne waarin ze de aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen benadrukte, de nabijheid van scholen (!), de overbodigheid van een wagen in de stad, enz… Begrijpe wie kan … De tweede factor die overduidelijk aan de basis ligt van het plaatstekort, en volgens onze fractie misschien wel de belangrijkste factor, is uiteraard de immense immigratietoevloed ten gevolge van de gezinshereniging en migratiehuwelijken, het lakse asielbeleid en de collectieve regularisatiecampagne van de federale regering. Het aantal kinderen is daardoor immens toegenomen. Kinderen die allen een plaats moeten vinden in onze scholen. Dit in combinatie met het GOK-decreet heeft ervoor gezorgd dat de autochtone Vlamingen het steeds moeilijker krijgen om hun kinderen in te schrijven in de school van hun keuze. We krijgen nu een ‘ander volk eerst’-beleid’ – voorgeschoteld. Want het zijn vooral de kinderen van goed opgeleide Nederlandstalige ouders die nu niet terecht kunnen in de school van hun keuze omdat ze voor die kwaliteitsscholen vaak lager geklasseerd werden dan een allochtoon GOK-kind. Zoals verwacht, en uitdrukkelijk voorspeld door onze fractie, waren er in bepaalde scholen dus meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn en uiteraard, ja, is dit vooral het geval met de scholen met de beste naam! De pijnlijke realiteit voor heel wat ouders is echter dat hun kinderen nu op een wachtlijst terechtkomen. Als er in de school van hun 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de keuze toch nog een plaatsje vrij zou komen, zal die school hen ervan verwittigen vóór 14 september! Vanaf 19 april mogen de ouders echter ook elders een plaats gaan zoeken. Ze kunnen dus afwachten en opnieuw gaan kamperen voor de mogelijke luttele extra plaatsjes. “De aanmeldingsprocedure die zogenaamd tot doel had om de inschrijvingen te centraliseren en zodoende het kamperen uit te schakelen, schiet zijn doel volledig voorbij. Ouders verkeren lange tijd in onzekerheid en de rechtvaardigheid van het systeem wordt in vraag gesteld. Van een school ‘kiezen’ is al helemaal geen sprake meer.” Neen, dit is niet de tekst uit mijn interpellatie van vorige maand, al lijkt het er sterk op, het is de conclusie van de VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen. De Studiewijzer heeft nu zelfs disfunctiecommissies opgericht om de problemen van het elektronisch aanmeldingssysteem te bespreken. “Onterecht geweigerde kinderen moeten er gewoon weer bijgepakt worden, ook al puilen de klasjes uit.” Dit is een uitspraak van Karen Cornelis van de Studiewijzer die op heel wat onbegrip stuit bij de directeurs en directrices van de scholen, omdat dit in de praktijk tot ruzies en onhoudbaar overvolle klassen zal leiden. De maatregelen waarmee SP.a-Minister Smet uitermate laat mee komt aandraven: geld waarmee de stad Antwerpen extra ruimtes (gebouwen maar ook klascontainers) kan huren voor scholen, geld voor extra leerkrachten, zijn een doekje voor het bloeden…. Hij belooft dat hij voor alle kinderen tegen 1 september van volgend schooljaar een oplossing zal vinden. Het zou volgens onze fractie nogal cru zijn dat kinderen geen plaats in een school krijgen in onze moderne Westerse samenleving. Kinderen hebben recht op onderwijs volgens artikel 28 van het Verdrag van de Rechten van het Kind, ondertekend op 20 november 1989. Maar kinderen en ouders hebben daarenboven ook recht op een vrije schoolkeuze, dat is één van de verworvenheden ingebeiteld in onze eigen Grondwet, het is precies dat recht dat nu flagrant geschonden wordt.

Mijn vragen luiden:
Hoeveel kinderen hebben nu, na verder nazicht binnen de disfunctiecommissie, nog steeds geen plaats in de kleuterscholen? En in de basisscholen?
Hoeveel klachten diende de disfunctiecommissie te behandelen?
Kon iedere ouder zijn dossier op vraag inkijken? Zo neen, waarom niet?
Blijkbaar hebben sommige ouders misbruik gemaakt van het systeem door hun kind aan te melden in scholen waar zogenaamde ‘broertjes’ zitten. In de praktijk blijken die zogenaamde ‘broertjes’ eigenlijk neefjes te zijn. Hebt u weet van dergelijke fraude? Wat gaan hieraan gedaan worden?
Wanneer wordt het inschrijvingssysteem geëvalueerd?
Bent u bereid om het falen en de onrechtvaardigheid van dit systeem onder ogen te zien?
Bent u bereid om de afschaffing van het huidige systeem te overwegen?
Kan – in de veronderstelling dat het huidige systeem toch zou blijven bestaan – de voorrangsregel voor GOK-kinderen afgeschaft worden? 2.585 kinderen vonden geen plaats.
Hoeveel GOK-kinderen kregen geen plaats toegewezen in een school van keuze van hun ouders?
Hoeveel kinderen van niet-Nederlandstalige ouders kregen geen plaats toegewezen in een school van keuze van hun ouders?
Van de 9.949 geldige aanmeldingen vinden 5.596 kinderen een plaats in de school van 1ste keuze van hun ouders. Dat is 56%. Vindt u dat niet aan de lage kant om nog te kunnen spreken van een gewaarborgde vrije schoolkeuze in Antwerpen? Welke maatregelen worden overwogen om de vrije schoolkeuze van de Antwerpse ouders opnieuw voor 100% te waarborgen?
Wat gebeurt er met de kinderen die geen plaats meer vinden?
Worden de ouders verplicht om hun kinderen thuisonderwijs te geven?
Wat gebeurt er met kinderen die niet in de school van de broers en zussen terecht kunnen? Over hoeveel gevallen gaat het hier?
Zullen we binnenkort opnieuw kamperende ouders voor scholen zien bij de verdeling van de schaarse overblijvende plaatsjes?
Het nieuwe systeem had nochtans tot doel het kamperen voor scholen te vermijden? Hoe zit het concreet met de capaciteitsuitbreiding op Antwerps grondgebied?
Waar in Antwerpen zullen nieuwe plaatsen aangeboden worden?
Hoeveel middelen krijgt u van de Vlaamse overheid om de capaciteit uit te breiden? Hoeveel middelen kunnen vanuit de stadsbegroting gereserveerd worden om de capaciteit uit te breiden?
Welke concrete toezeggingen (schriftelijk bevestigd) hebt u al van de Vlaamse overheid gekregen om de capaciteit uit te breiden?
Kinderen van asielzoekers en van illegalen hebben recht op onderwijs. Dat is goed, maar is het niet mogelijk om deze kinderen apart les te laten volgen zodat talrijke plaatsen in onze Antwerpse scholen zouden vrijkomen?
Hoeveel kinderen van asielzoekers (wachtregister) en illegalen volgen dit schooljaar les in een school op Antwerps grondgebied?
Kan door die kinderen uit de scholen weg te halen en in andere gebouwen dan scholen les te geven geen bijkomende capaciteit gecreëerd worden?

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...