Vlaams Belang over OCMW budget 2011


Hoofdlijnen tussenkomst OCMW-raad 02/11/10 – OCMW-budget 2011


 


1.       Volledig budget voor raadsleden


De CD-rom met het volledige budget werd te laat afgeleverd (net voor het Allerheiligenweekend). Dit gaf ons niet de mogelijkheid om de financiële nota te toetsen aan het budget. We vragen eens en voor altijd duidelijkheid omtrent welke documenten volgens het nieuwe decreet ter beschikking dienen gesteld te worden van de OCMW-raadsleden. De secretaris moet snel contact opnemen met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid en/of met de VVSG om hierover uitsluitsel te krijgen. Ik moet hiermee toch niet naar de gouverneur lopen?


 


2.       De financiële nota


De financiële situatie van het OCMW is reeds uitvoerig aan bod gekomen gedurende de extra raadscommissie in het stadhuis, samengeroepen door het Vlaams Belang. Het advies van IF m.b.t. budget 2011 herhaalt een aantal adviezen die reeds in de eerdere nota van de inspectie financiën vermeld waren: “Een nauwgezette monitoring zal dus moeten gebeuren die de uitvoering van de werking binnen deze financiële ruimte garandeert of op basis waarvan tijdig de nodige bijsturingen in het budget kunnen gebeuren. Een zuinig beleid en onderzoek naar optimalisaties zullen hiervoor nodig zijn. (…) IF adviseerteen evaluatie van de dotatie van het Zorgbedrijf in 2011 uit te voeren en hiervoor ook eerst de methode vast te leggen. Op basis van deze evaluatie kan dan bekeken worden of de dotaties mogelijk kunnen bijgestuurd worden om zo het tekort te beperken”.


Het Vlaams Belang blijft met enkele fundamentele bedenkingen:


·         Het budget van het Zorgbedrijf moet nog steeds dienen om het tekort van het OCMW – ten gevolge van de toename van het aantal asielzoekers en vreemdelingen – bij te passen. Budgetten voor ouderen moeten m.a.w. dienen om leeflonen voor nieuwkomers te betalen.


·         Officieel wordt een budget in evenwicht ingediend, maar we weten dat dit budget in feite structureel en in stijgende lijn verlieslatend is (2009: 5 miljoen euro, 2010: tussen de 10 en de 15 miljoen euro, prognose voor 2011: méér dan 15 miljoen euro). Het tekort van het OCMW stijgt momenteel met ongeveer 5 miljoen euro per jaar, minstens nog tot 2011, wellicht tot 2012 of 2013. De door het stadsbestuur opgelegde lineaire besparing van 2,75% (jaarlijks per departement tot 2013) wordt daarmee uiteraard volledig tenietgedaan. Een besparing waar het Vlaams Belang zich inzake sociaal beleid verzet heeft. Enerzijds een vergrijzingsindex invoeren van 1,5% en anderzijds 2,75% besparingen opleggen, is volgens ons nog altijd een negatief saldo van 1,25%.


·         Terwijl de sociale noden stijgen wordt meer dan de helft van het investeringsbudget door Digipolis opgesoupeerd. Dat is buiten proportie. Het is tijd voor een invraagstelling van de rol van Digipolis voor het OCMW en trouwens ook voor het Zorgbedrijf. We pleiten voor een grondige externe audit van Digipolis door de steden Gent en Antwerpen.


Conclusie: het OCMW staat vanaf dit jaar onder curatele van de stad. Elke uitgave wordt met argusogen bekeken, vooral de financiële resultaten van het verzelfstandigde Zorgbedrijf.


3.       De beleidsnota


 


·         Het invoeren van de nieuwe, verhoogde bijstandsnorm zal allicht duurder uitvallen dan gebudgetteerd gelet op de stijging van het cliënteel.


·         De toename van het aantal vreemdelingen door regularisatie wordt alweer niet in het budget vermeld. Kan nochtans vrij accuraat berekend worden (cfr. tabel in ons Antwerps Nieuws, pag 10: het Vlaams Belang baseert zich op berekeningen van het OCMW zelf). We weten nu al dat het aantal OCMW-klanten de komende jaren zal blijven stijgen (ongeveer 1000 per jaar minstens tot in 2013). Dat is niet meer tegen te houden. De toevloed kan enkel stoppen indien het asiel- en immigratiebeleid verstrengd wordt. In Antwerpen is nood aan een immigratiestop van minstens tien jaar die slechts uitzonderlijk uit economische noodzaak kan doorbroken worden (bijv. voor gespecialiseerde arbeidskrachten). Van de dreigingen van voorzitter De Coninck tot burgerlijke ongehoorzaamheid horen we niets meer. De federale regering wordt uit de wind gezet. De stad past bij en klaar is kees. Dit dreigt ten koste te gaan van sociale voorzieningen voor eigen volk.


·         We zijn in het Europees Jaar van de Armoede. We zijn vragende partij voor een fundamenteel debat over de oorzaken van de stijgende armoede. Dit debat wordt niet gevoerd. En we weten ook waarom. Via immigratie wordt de armoede massaal geïmporteerd. Uiteraard stijgt dan de armoede. Antwerpen wordt stilaan het OCMW voor heel de wereld. De gebudgetteerde middelen voor armoedebestrijding in dit jaar van de armoede zijn belachelijk laag in verhouding met de toestroom van nieuwe armen. Dat de armoede blijft stijgen is niet het gevolg van een slechte armoedebestrijding, maar van een massale immigratie. Daarbij dient de vraag gesteld te worden of we de asielzoekers nog wel een menswaardig bestaan kunnen bieden in onze steden?


·         Inzake een nieuw organisatiemodel voor de sociale centra plaatsen we vraagtekens bij de nieuwe tussenstructuur die in het leven wordt geroepen om enkele hoofd-ma’s méér te kunnen betalen. Het is een dure operatie en is op dit moment geen prioriteit. Wel prioritair is dat het voor de autochtone klant van het sociaal centrum bijzonder vernederend en bedreigend wordt om naar een sociaal centrum te gaan waar hij geconfronteerd wordt met een overmacht aan asielzoekers en vreemdelingen die onze taal amper of niet spreken. In het kader van de flexibele dienstverlening (beleidsnota pag 7) pleiten we voor de herschikking van één of twee centra die zich zouden specialiseren in de hulpverlening aan autochtonen. Dit zou voor deze minderheidsgroep binnen het OCMW-cliënteel (15 à 20%) alvast voor een betere dienstverlening op maat kunnen zorgen.


·         Inzake activering willen we waarschuwen voor overdreven optimisme. Als de huidige immigratiestroom zich doorzet, zal het de komende jaren niet meer mogelijk zijn om 2/3de van onze klanten zinvol te activeren. Hoeveel meer sociale tewerkstelling kan er in Antwerpen nog gecreëerd worden? Of is het de bedoeling om stelselmatig personeelsleden van het eigen volk te vervangen door allochtone sociaal tewerkgestelden? Misschien zullen ze dan massaal onkruid moeten wieden.


·         Al  onze bevoegdheden inzake “recht op vrije tijd” zouden we best overhevelen naar het departement cultuur. Er kan in dat departement zeer gemakkelijk bespaard worden op de middelen van het Toneelhuis. Dit theater voor kaviaarsocialisten kan het gerust met wat minder stellen. Het kleine progressief intellectuele publiek van het Toneelhuis zal het vast niet erg vinden dat de middelen worden aangewend voor de betere toegankelijkheid van armen aan culturele activiteiten in de stad. Dit zou voor het OCMW alvast een kleine werkings- en personeelskost doen besparen.


·         Over personeelskost gesproken: het is en blijft de zwaarste kost voor het OCMW en de personeelskost gaat in stijgende lijn. Er moet dus gezocht worden naar middelen om de personeelskost te doen dalen zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen. Het Vlaams Belang stelt voor om een aantal projecten te laten begeleiden door vrijwilligers. Vele Antwerpenaren zijn bereid om zich sociaal te engageren, om solidair te zijn met minderbedeelde medemensen. Zet vrijwilligers in i.p.v. nieuwe dure personeelsleden aan te werven. Indien het niet kan met vrijwilligers, zullen de komende jaren verschillende projecten om financiële redenen noodgedwongen moeten sneuvelen.


 


 


 


 


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...