Verlenen van de milieuvergunning Dansen Roels & Santa Milia

Interpellatie van raadslid Pooters aan schepen Lauwers voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 juni 2012 over het verlenen van de milieuvergunning Dansen Roels & Santa Milia


 


Op 1 juni 2012 werd door het college de aanvraag voor een milieuvergunning Vlarem klasse 2 toegekend voor Dansen Roels & Santa Milia op de Boterlaarbaan 89 te 2100 Deurne.


In de vergunning werden er wel een aantal bijzondere voorwaarden en brandweervoorwaarden opgelegd die nageleefd dienen te worden.


Nochtans waren er heel wat opmerkingen geformuleerd in het technisch advies van stadsontwikkeling, o.a. i.v.m. het mobiliteitsaspect en de parkeerproblematiek en i.v.m. stedenbouwkundige vergunningen.


Ook in het advies van de brandweer stond een reeks tekortkomingen opgesomd.


Bovendien is de politie in het recente verleden al verschillende malen ter plaatse moeten komen omdat er klachten waren over lawaaihinder, vooral ’s avonds en ’s nachts.


Er zou ook een buurtonderzoek uitgevoerd zijn geworden, hoewel de mensen in de naaste omgeving (bv. Wouter Haecklaan) hierover niets afwisten.


 


Mijn vragen aan de schepen luiden als volgt:


1) Is er, zoals beweerd wordt, een afspraak met de nabij zijnde Aldi om die parking ’s avonds en op zon- en feestdagen te gebruiken? Is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Aldi? Hoe wordt de parkeergelegenheid opgelost als er op andere momenten feesten doorgaan?


2) Werd er rekening gehouden met het feit dat er nu al heel wat klachten zijn over geluidsoverlast en dat de politie al meermaals daarvoor ter plaatse is moeten komen?


3) Er werd geen afwijking toegestaan i.v.m. de openingsuren. Wie gaat controle uitoefenen op het sluitingsuur? Wat indien er hierop overtredingen worden vastgesteld?


3) Werd er een buurtonderzoek uitgevoerd? Zo ja, in welke straten? Hoe werden de mensen gecontacteerd of verwittigd?


3) De gebedsruimte die voorzien wordt, is die bestemd voor alle geloofsovertuigingen?


4) Valt het toezicht op het naleven van de bijzondere en brandweervoorwaarden onder de dienst Samenleven van de Stad Antwerpen? Wanneer en hoe vaak gaan ze hier controle op uitoefenen? Idem voor de controle op het aantal aanwezige personen?


 


 

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...