Tussenkomst Filip Dewinter nav debat bestuursakkoord Antwerpen

Mijnheer de burgemeester,

Op de muur boven uw hoofd staan de letters SPQA wat staat voor Senatus Popolusque Antwerpiae.
U gedraagt zich graag als een moderne Caesar maar het is goed dat u herinnerd wordt aan het feit dat in een moderne democratie het volk beslist via delegatie van het parlement, in dit geval de gemeenteraad!
De Romeinse keizers die tijdens een triomftocht na een zegerijke veldtocht door de straten van Rome werden gereden hadden achter zich op hun praalwagen altijd een slaaf staan die hen permanent in het latijn in het oor fluisterde: “Bedenk dat je slechts een mens bent!”. Inderdaad, sic transit gloria mundi, macht en roem zijn vergankelijk.  Misschien moeten we in Antwerpen dit gebruik bij nieuwe burgemeesters ook maar invoeren. Een slaaf  van de overwonnen stam – in dit geval dacht ik aan Patrick Janssens – die de burgemeester permanent in het oor fluistert: “ Bedenk dat je slechts een mens bent!”.
         
Mijnheer de burgemeester,

Het voordeel van reeds 18 jaar in deze gemeenteraad te mogen zetelen zorgt ervoor dat ik verschillende burgemeesters heb mogen meemaken. Ik heb Bob Cools zien komen en gaan; ik heb Leona Detiège zien komen en gaan en ik heb Patrick Janssens zien komen en vooral gaan. Burgemeesters en schepenen, ze gaan en komen maar sommigen blijven. Marc Van Peel bijvoorbeeld. Een sympathiek en aimabel man, een overlever in de politiek maar zo glad als een paling. Voor de verkiezingen legde Van Peel volgende lyrische verklaring af “Als de N-VA nu zegt dat het goed zou zijn om de socialisten eens uit het stadsbestuur te gooien, denk ik: dat is al in 2003 gebeurd. Ik bedoel dat de kwalijke effecten van het socialisme – de politieke benoemingen, het cliëntelisme – toen zijn verdwenen. Jongens, ik was zo opgelucht, toen Janssens kwam. Wat een verademing. Iemand die de machine in handen nam. Ik meen het: hij is de beste burgemeester sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Dames en heren van de N-VA,

Vandaag vormt u een coalitie met diegenen die via een stadslijst hun lot verbonden hadden dames en heren van de N-VA aan het “ancien regime”. Hoe betrouwbaar zijn partijen en politici die vandaag verbranden wat ze gisteren aanbeden?

Mijnheer de burgemeester,

Naar verluidt zou deze bestuursnota vorm moeten geven aan een rechts beleid in Antwerpen. Deze stad wordt al zolang links bestuurd dat men nauwelijks nog beseft wat een echt rechts beleid eigenlijk inhoudt. Deze bestuursnota is in het beste geval flauw rechts van het centrum maar van een echt kordaat en volwassen rechts beleid is geen sprake. Antwerpen is inderdaad Rome, Rotterdam of  New York niet. Antwerpen is Rome niet waar dankzij burgemeester Giovanni Alemanno illegalen actief opgespoord en opgesloten worden! Antwerpen is Rotterdam niet waar naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn een vestigingsstop voor nieuwe vreemdelingen werd ingevoerd. Antwerpen is New York niet waar door burgemeester Rudolph Giuliani een succesvol zerotolerantiebeleid tegen criminaliteit werd ingevoerd. In Antwerpen komt er geen immigratiestop, geen actieve opsporing van illegalen en geen zerotolerantie tegen criminaliteit.

Mijnheer de burgemeester,

Veel verder dan een verderzetting van het “Voor wat hoort wat”- discours van Patrick Janssens komt deze bestuursploeg niet. “Voor wat hoort wat” wordt vertaald in “Respect voor A “. Het rechten- en plichtenverhaal werd in een nieuw kleedje gestoken maar het

progressieve multiculturele beleid van de voorbije decennia blijft gehandhaafd. In Antwerpen wil deze coalitie immers – ik citeer uit het bestuursakkoord – “een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren” want “migratie is een potentiële opportuniteit voor de samenleving”; men wil “aandacht voor antidiscriminatie- en antiracismebestrijding”; men wil “rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen”. Zo moet de “dienstverlening worden aangepast aan de specifieke levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging”. Er moet volgens de bestuursnota “aandacht besteed worden aan de diversiteit binnen het politie- en het  ambtenarenkorps van deze stad”. Enzovoort, enzovoort, enzovoort, …

Diversiteit is en blijft het na te streven doel en de multicultuur het middel om dat te bereiken. Van een Vlaams nationale partij zoals de N-VA had ik verwacht dat ze het Vlaamse en Europese karakter van onze stad zou beklemtonen in plaats van de multicultuur en de diversiteit te verheerlijken. Uw rechten- en plichtendiscours aangevuld met de mededeling dat iedereen Nederlands moet kennen, is onvoldoende om Antwerpen zijn Europese identiteit en zijn Vlaamse culturele eigenheid terug te geven. Uiteraard is Antwerpen als havenstad altijd al een kosmopolitische stad geweest met vele tientallen nationaliteiten. Van een culturele uitwisseling, van een culturele verrijking is echter al lang geen sprake meer. De uitwisseling
van culturen is uitgedraaid op een omgekeerde kolonisatie met de multicultuur als politiek correct alibi.

Mijnheer de burgemeester,

In uw bestuursnota wordt met geen woord gerept over de islam. Nochtans is de vijandelijke overname van hele stadsdelen en wijken door de islam één van de belangrijkste bedreigingen waarmee onze stad wordt geconfronteerd. Ik betreur dat u geen enkele moeite doet om op zijn minst de wildgroei van moskeeën, koranscholen en zogenaamde islamitische culturele centra aan banden te leggen. De islamisering van onze stad is blijkbaar uw probleem niet maar het is helaas wel het probleem van heel veel Antwerpenaren, ook van vele Antwerpenaren die hun vertrouwen aan u als burgemeester hebben gegeven.

Mijnheer de burgemeester,

Het viel mij op dat u zich vanaf de dag na de verkiezingen samen met al uw schepenen en vele van uw gemeenteraadsleden trots tooide met de stralende “A”. Alhoewel u ondertussen terecht de slogan “Antwerpen is van iedereen” hebt gedumpt, mag u niet vergeten dat ook het “A”-symbool letterlijk en figuurlijk een vlag is die een politieke lading dekt. De “A” moest immers het heraldische

stadswapen van Antwerpen vervangen om zo duidelijk te maken dat de banden met het verleden waren doorgeknipt. De “A”-filosofie komt er op neer dat de multiculturele Antwerpenaar zich enkel nog dient te confirmeren aan de “city community”, de urban tribe” een meltingpot van nationaliteiten, rassen, culturen en geloofsovertuigingen, met een minimum aan bindende regels en afspraken. Daarom hadden we graag ook de “A” zien sneuvelen en plaats zien maken voor het authentieke stadswapen van Antwerpen dat verwijst naar traditie, naar historiek, naar symbolen uit het verleden die geworteld zijn in de volkse geschiedenis van onze stad en onze natie.

In het oude Rome was het de traditie dat tijdens een triomftocht na een belangrijke militaire zege, een slaaf achter de triomfator op zijn zegewagen die hem door Rome trok, stond en die hem telkens opnieuw in het oor fluisterde:  Dit gebruik had als enige bedoeling te voorkomen dat de triomfator zich vergeven zou voelen.

Mijnheer de burgemeester,
Bij het begin van deze nieuwe legislatuur wil het Vlaams Belang u het voordeel van de twijfel geven. Uiteraard hadden wij gehoopt dat u zou kiezen voor echte verandering met het Vlaams Belang in plaats van een beetje verandering met CD&V en VLD. Veel meer nog zijn wij ontgoocheld over het ontbreken van een aantal essentiële voorstellen die niet in het bestuursakkoord werden opgenomen. Ik som er enkele op:
– Van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps is helaas geen sprake. Er is enkel sprake van “een optimalisering van de operationele capaciteiten”. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk.
– Een echt zerotolerantiebeleid tegen criminaliteit komt er niet. Het begrip zerotolerantie wordt enkel gehanteerd wanneer het gaat over uw zogenaamde “war on drugs”. Op onze steun kunt u rekenen in uw oorlog tegen de drugdealers maar veel liever nog hadden wij gezien dat u de oorlog zou verklaard hebben aan de criminaliteit en de onveiligheid in onze stad in het algemeen.
– We betreuren eveneens dat er geen aparte bus- tram- en metrobrigade komt om de veiligheid op het openbaar vervoer te verzekeren.
– Wanneer het over het immigratiethema gaat, vinden wij het meer dan een gemiste kans dat er geen vestigingsstop voor nieuwe vreemdelingen wordt ingevoerd. Een immigratiestop is noodzakelijk om wat de integratie van de hierverblijvende vreemdelingen betreft niet te blijven dweilen met de kraan open en nieuwe gelukzoekers duidelijk te maken dat Antwerpen niet het OCMW van de hele wereld is.
– Evenmin komt er een actieve opsporing van illegalen. Uw bestuur beperkt zich in deze nota tot de vage mededeling dat er een “actiever beleid rond illegale vreemdelingen komt”.
– Graag hadden wij een uitbreiding gezien van het hoofddoekenverbod voor alle stedelijke ambtenaren. Van het terugdringen van de invloed van de islam in onze stad wordt spijtig genoeg geen werk gemaakt. Een moskeestop komt er niet.
–  Ook voor wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheden en de middelen van de districten blijven wij op onze honger zitten. U zegt dat u één en ander zal onderzoeken maar meer ook niet.
– In het onderwijs wordt het socialistische inschrijvingsbeleid die de keuzevrijheid van de ouders op een ondemocratische manier beperkt , bestendigd. Het systeem van de   buurtscholen wordt gehandhaafd, er komt een “profilering” van leerlingen – u moet mij toch eens uitleggen wat u daarmee bedoelt  – , men wil een “onderwijs voor een diverse samenleving creëren” en er komt “een dubbele contingentering”  voor de schoolkinderen. Dat alles belooft weinig goeds en doet mij vrezen dat het oude gecontesteerde inschrijvingsbeleid gewoon verder wordt gezet.
– Ondanks alle dure beloftes tijdens de campagne, niet in het minst de vurige pleidooien van collega Turtelboom om snel een aantal concrete dingen te verwezenlijken, wordt het hele mobiliteitsdossier naar de Grieksekalender verwezen. Van de
– snelle realisatie van het tolvrij maken van de Lievekenshoektunnel  en het aansluiten van de Liefkeshoektunnel op de E17 komt in de praktijk niets in huis. Ik voorspel dat er voor de Vlaamse verkiezingen van mei 2014 geen enkele vooruitgang zal geboekt worden in het Antwerpse mobiliteitsdossier met alle gevolgen vandien voor de (on)bereikbaarheid van onze stad.
– Op sociaal vlak stellen we dat men met deze meerderheid geen echte keuzes durft maken. Alhoewel we weten dat 1 kind op 5 in deze stad in armoede opgroeit; dat meer dan 22.000 gezinnen en personen in Antwerpen op een wachtlijst staan voor een sociale woning; dat de werkloosheid in Antwerpen toeneemt terwijl ze elders in Vlaanderen daalt en dat  de vergrijzing van de autochtone Antwerpse bevolking voor vele nieuwe problemen zorgt, weigert deze meerderheid om gepaste sociale maatregelen te nemen.  Ondertussen stellen we vast dat de zwaksten van ons eigen volk het slachtoffer zijn van de toevloed van alsmaar meer vreemdelingen naar onze stad. De wachtlijsten voor vanalles en nog wat in de sociale sector worden langer omwille van de immigratie-invasie van jaarlijks tienduizenden verpauperde en havenloze niet-Europese vreemdelingen naar Antwerpen. 43% van het totaal aantal sociale woningen wordt verhuurd aan vreemdelingen. 92% van de OCMW-steuntrekkers zijn vreemdelingen. Meer dan de helft van de kinderen in de
– kinderopvang en het lager stedelijk onderwijs zijn vreemdelingen of allochtonen. De zwaksten van ons eigen volk zijn het slachtoffer van het armoederacisme waarbij een beleid van positieve discriminatie ten aanzien van vreemdelingen en allochtonen wordt gevoerd. Aan het anti-Vlaams racisme; aan het armoederacisme tegen ons eigen volk moet een einde komen. Voorrangsregels voor wat het OCMW, sociale woningbouw, het onderwijs en de kinderopvang betreft zijn dan ook dringend noodzakelijk maar helaas hebt u de politieke moed niet om deze maatregelen ook daadwerkelijk in uw bestuursakkoord in te schrijven.

Mijnheer de burgemeester,

We hebben er de voorbije jaren voor gewaarschuwd maar vandaag moeten we vaststellen dat het vorige socialistische stadsbestuur u een lege stadskas heeft nagelaten. De socialisten hebben de tactiek van de verbrande aarde toegepast. Terwijl de financiële kosten stijgen dalen de ontvangsten. De inkomsten uit opcentiemen op de personenbelasting en de participaties en intercommunales … alles daalt. Het gevolg is dat de investeringsruimte alsmaar beperkter wordt. Op het vlak van het onderwijs, stadsontwikkeling, mobiliteit en openbare werken zijn de stijgende kosten enorm. Het is absoluut niet duidelijk waar u de middelen zult halen om dit alles te financieren.

Mijnheer de burgemeester,

De Antwerpenaren verdienen na negentig jaar socialisme “ander en beter”. Samen met mijn partij heb ik er verschillende decennia voor geijverd om het ‘Schoon Verdiep’ van het socialisme te bevrijden. U hebt met de N-VA geoogst wat wij met het Vlaams Blok/Vlaams Belang vele jaren hebben gezaaid. Het voorliggende  bestuursakkoord levert misschien wat rechtse kruimels maar toch vooral veel linkse boterhammen op. Het had kordater, strenger, beter en consequenter gekund. Met gemengde gevoelens zit ik hier met mijn Vlaams Belang-collega’s geprangd tussen linkse oppositiepartijen. Collega Gantman, u mag mij dat niet verwijten dat ik in Antwerpen – zoals u het noemt – een rood-bruin oppositiefront met links vorm want dat doe ik niet. Ik had liever aan de overkant gezeten en een echt rechts beleid mee gestalte gegeven. Het cordon sanitaire dat u met de N-VA handhaaft,  heeft daar anders over beslist. Dat cordon sanitaire zorgt ervoor dat wij met het Vlaams Belang uw rechtse en Vlaams-nationale oppositie-schaduw zullen zijn die u positief constructief wanneer het kan maar genadeloos kritisch wanneer het moet zes jaar lang zal achtervolgen. Uw bestuur staat in de ogen van vele andere Antwerpenaren voor ommekeer, verandering en hoop. Dit bestuursakkoord biedt onvoldoende zekerheid op verandering en ommekeer en is nog teveel een voortzetting van het nefaste beleid van het verleden. Daarom kunnen en zullen wij ons vertrouwen aan deze meerderheid en aan dit bestuursakkoord niet geven.

Filip Dewinter

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...