Toevloed nieuwkomers zorgt voor groeiend aantal Nederlandsonkundigen

Steeds meer tolken nodig in Antwerpen

In antwoord  op een informatieve vraag van gemeenteraadslid Caroline Drieghe gaf schepen voor Sociale Zaken Monica De Coninck toelichting over de stijging van het aantal tolkenopdrachten op vraag van de stad en van in de stad gevestigde welzijnsorganisaties.

 

Op het grondgebied van de provincie Antwerpen bestaat er enerzijds de Provinciale Tolk- en Vertaaldienst (TOPA) en anderzijds de Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst (STA). De STA maakt géén rechtstreeks gebruik van de diensten van TOPA. Tussen beide diensten vindt wel op regelmatige basis overleg plaats, met als resultaat een aantal werkafspraken.

 

De STA werkt voor de stad en haar dochters (groep Antwerpen) en voor sociale en welzijnorganisaties die in de stad gevestigd zijn. STA heeft 4 tolken in vast dienstverband en circa 60 freelance-tolken. Deze hebben in de periode 2007-2010 in totaal 13.829 opdrachten uitgevoerd wat resulteerde in 15.765 tolkbeurten en nog eens 9.870 vertaalopdrachten (zie detail van de cijfers in bijlage). De vertaal- en tolkkosten geleverd in de periode 2007-2010 door de externe tolken (freelancers) bedroegen 691.825 euro. De tolken die in dienstverband voor STA werken, ontvingen in 2010 een brutoloon van 104.962 euro (te vermeerderen met patronale bijdragen) of ongeveer 400.000 euro voor de periode 2007-2010. Hierin zijn de kosten voor ondersteunende diensten en vertalers niet begrepen. De kostprijs voor de tolkendiensten voor de Antwerpse stadskas in 2010 bedraagt dus om en bij 300.000 euro.

 

Een zelfde stijgende trend kan waargenomen worden bij de Provinciale Tolkendienst (TOPA). Provincieraadslid Jan Claessen stelde hierover een vraag aan de deputatie. Het aantal tolkaanvragen bij TOPA bedroeg in:

 

2007       1850
 
2008        2447
 
2009        2650
 
2010        4003
 

De grootste gebruikers van TOPA zijn diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg en diensten die zich specifiek met asielzoekers en immigranten bezighouden, en die niet in de stad Antwerpen gevestigd zijn. In 2010 kostte de werking van TOPA in totaal 119.732 euro.

 

Uit deze stijgende cijfers concluderen Caroline Drieghe en Jan Claessen dat de toevloed aan nieuwkomers zorgt voor een groeiend aantal Nederlandsonkundigen. Het gaat hier vaak over mensen die geen enkele Europese taal spreken en die zich dus op geen enkele manier verstaanbaar kunnen maken. Steeds meer wordt Antwerpen ook geconfronteerd met analfabeten. Het aantal aanvragen voor het volgen van Nederlandse lessen overstijgt ruim het aanbod met wachttijden van 9 maanden tot 1 jaar (analfabeten) tot gevolg.

 

Het Vlaams Belang blijft dan ook aandringen op een immigratiestop. Met de afhandeling van de regularisatiedossiers in het kader van de algemene regularisatie van 2009 en de ongeveer 10.000 dossiers uit het wachtregister heeft Antwerpen sowieso al inburgeringswerk genoeg. Een bijkomende instroom maakt een efficiënt inburgeringsbeleid onmogelijk met alle negatieve gevolgen voor de Antwerpse samenleving van dien.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...