STOP islamterreur: 10 concrete maatregelen

SAMENVATTING PERSNOTA

 

STOP islamterreur: 10 concrete maatregelen

De voorbije dagen werden vele analyses gemaakt van de oorzaken en omstandigheden die geleid hebben tot de aanslagen in Brussel, Parijs en elders.

De analyses beperken zich tot de politiek correcte conclusie dat het terrorisme het gevolg is van de zogenaamde radicalisering van een kleine minderheid die via het gebruik van geweld hun gelijk willen halen.

De “oplossingen” die voorgesteld worden beperken zich tot technisch noodzakelijke maatregelen maar raken nooit aan de kern van het probleem.

 

Open je ogen voor de islam ze sluit…

Essentieel is dat niet het “terrorisme” maar de islam het probleem is.

De islam is een gewelddadige ideologie die onverenigbaar is met de fundamentele waarden van onze democratische rechtstaat. Inderdaad, wie de islam zaait zal de jihad oogsten. De massa-immigratie, het tolereren van de islam als erkende en gesubsidieerde godsdienst en het lakse veiligheidsbeleid hebben ervoor gezorgd dat we uiteindelijk te maken krijgen met terrorisme en geweld. De multiculturele heilsleer heeft er decennialang voor gezorgd dat iedere vorm van kritiek op het immigratiebeleid of op de islam als racistisch en/of islamofoob werd weggezet.

Wie de islam zaait, zal de jihad oogsten

 De islam zelf is verantwoordelijk voor het terrorisme. Uiteindelijk volgen de IS, Al Qaida en andere moslimterroristen alleen maar het voorbeeld van de profeet Mohammed. Inderdaad, wie de koran zaait, zal de jihad oogsten. De zogenaamde “radicale” islam, het jihadisme, zit immers als een kuiken in het ei van de “islam”. Alleen door de islam terug te dringen, de islamisering te stoppen en de islamimmigratie een halt toe te roepen kunnen we op termijn ook het moslimterrorisme efficiënt bestrijden.

Moslim-immigratie stoppen

Eerst en vooral moet de immigratie uit OIC-landen worden gestopt. Hoe meer moslimimmigranten naar hier komen, hoe groter de concentraties moslims in onze steden – met gettovorming als gevolg – hoe groter de kans op zogenaamde “radicalisering” en terrorisme.

10 voorstellen:

·        Immigratiestop uit OIC (islam)landen.

·        Intrekking erkenning islamitische eredienst.

·        Doodstraf voor terroristen invoeren;

·       Verbod op jihadistische symbolen.

·       Het wetsvoorstel tot wijziging van de Belgische nationaliteit wat betreft het afzweren van de sjaria voor wie wenst te trouwen met een Belg en afkomstig is uit een OIC-land, voor personen met een dubbele nationaliteit waarvan één van de nationaliteiten er één is van een OIC-land en voor ambtenaren.

·       Wetsvoorstel tot herziening van art. 150 van de grondwet teneinde gewone rechtbanken bevoegd te maken om kennis te nemen van drukpersmisdrijven die verband houden met terrorisme.

 

·       Wetsvoorstel betreffende de bestraffing en de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit van Belgen die zich vrijwillig aansluiten bij of taken vervullen voor bepaalde jihadistische groeperingen, verenigingen of jihadistische entiteiten (stuk 54-781).

Dit wetsvoorstel strekt ertoe Belgen die zich vrijwillig aansluiten bij of taken vervullen voor bepaalde jihadistische groeperingen, verenigingen of entiteiten, te bestraffen en hun nationaliteit te ontnemen.

 

·       Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van Belgen die, zonder algemeen of bijzonder verlof van de minister van Landsverdediging, vrijwillig dienst nemen in de krijgsmacht of een daarmee vergelijkbare gewapende groep van een lidstaat van de Organisatie van de Islamitisch Samenwerking (stuk 54-763/001)

 

                Dit wetsvoorstel straft Belgen die, zonder algemeen of bijzonder verlof van de  

   minister van Landsverdediging, vrijwillig dienst nemen in de Krijgsmacht of   

   een daarmee vergelijkbare gewapende groep van een lidstaat van de Organisatie  

   van de Islamitische Samenwerking. Bipatride Belgen verliezen bovendien de

   nationaliteit.

 

·       Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de huiszoeking ter opsporing van illegale vreemdelingen (54-822). Dit wetsvoorstel beoogt een soepeler procedure om huiszoekingen te laten verrichten ter opsporing van personen die illegaal in België verblijven. Voortaan kan de huiszoeking zowel overdag als ’s nachts verricht worden met een schriftelijk of, in geval van hoogdringendheid, mondeling verlof van de politierechter. Een mondeling verlof wordt binnen vierentwintig uur na de huiszoeking bevestigd met een afschrift van de gemotiveerde beschikking van de rechter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...