Start campagne : Ik ben Vlaamse Antwerpenaar en daar ben ik fier op !

Vandaag vond in Antwerpen de voorstelling van de Antwerpse campagne plaats !

Onder de titel “Ik ben Vlaamse Antwerpenaar en daar ben ik fier op !” trekt het Antwerpse Vlaams Belang de komende weken naar de Antwerpse bevolking.
Hieronder vindt u een samenvatting van de perstekst.
Belangrijkste cijfers persnota “Antwerpen vervreemdt, islamiseert en verpaupert: bij ongewijzigd beleid allochtone meerderheid in 2018!”
Forse bevolkingstoename in Antwerpen
De bevolking van Antwerpen groeit in snel tempo aan. De voorbije zes jaar kreeg Antwerpen er maar liefst 36.878 inwoners bij (het inwoneraantal van het district Hoboken). In 2006 telde Antwerpen 470.044 inwoners, in 2012 al 506.225. Bevolkingsprognoses die in het verleden werden opgesteld, werden verpulverd. De toename van de bevolking moet enkel en alleen op rekening geschreven worden van een toename van de allochtone bevolking in onze stad door immigratie en een hoog geboortecijfer. In 2010 kende de stad een positief verhuissaldo van 5.145 personen, het resultaat van een negatief verhuissaldo onder personen met Belgische nationaliteit (-4.185) en een positief verhuissaldo van EU-burgers (+3.685) en niet-EU-burgers (+5.621). 
42% Antwerpenaren allochtoon 
Begin 2012 telt Antwerpen 293.778 autochtonen in haar bevolking (58%) tegenover 212.431 allochtonen (42%). Van deze allochtonen zijn er 79.106 van Europese afkomst (15,7%) en 133.325 van niet-Europese afkomst (26,3%). Van de Antwerpse bevolking is 19,5% vreemdeling (niet-Belg), 14,5% nieuwe Belg (genaturaliseerde vreemdeling) en 8% geboren als Belg uit allochtone ouders. 
Toename allochtone bevolking – inkrimping autochtone bevolking 
Wanneer we de Antwerpse bevolkingssamenstelling in 2012 vergelijken met die van 2006, stellen we vast dat het aandeel autochtonen in vrije val is, terwijl het aandeel allochtonen spectaculair gestegen is. Het aandeel autochtonen daalde met 9% van 75% naar 66% en het aantal allochtonen steeg van 25% naar 34%, een gemiddelde toename van 1,5 % per jaar. Let wel: in deze cijfers betreffende de toename wordt voor de berekening van het aantal allochtonen geen rekening gehouden met de Belgen geboren uit allochtone ouders. 
Gevolgen van massa-immigratie naar Antwerpen : toename verpaupering en sociale problemen 
De massa-immigratie naar Antwerpen leidt tot een toename van de verpaupering en sociale problemen in onze stad. Dit uit zich onder meer in een hoog aandeel geboorten in kansarme gezinnen (22,6% tegenover 8,1% Vlaams gemiddelde), een hoge schoolachterstand (in lagere school 27,7% tegenover 15,5% Vlaams gemiddelde), een hoog werkloosheidscijfer (15,2% tegenover 6,8% Vlaams gemidddelde) en een hoog aandeel van vreemdelingen en allochtonen in de toewijzingen van sociale woningen (43%) en de bijstand (62,6%). 
Vlaamse Antwerpenaren minderheid in eigen stad in 2018? 
Wanneer we uitgaan van een actueel aandeel van de allochtonen in de stedelijke bevolking van 42% en een actuele toename van het aandeel allochtonen in de stadsbevolking met 1,5% per jaar, zal tegen 2018 meer dan de helft (51%)  van de stadsbevolking van allochtone afkomst zijn.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...