Persconferentie stadsbegroting 2011

OCMW structureel verlieslatend

PERSNOTA ANTWERPSE BEGROTING 2011


 


 


 


Het is niet allemaal goud wat blinkt


 


De stadskas beschikt over vrij ruime reserves, nl. 391 miljoen euro.


Opgebouwd door éénmalige meevallers zoals uitzonderlijke dividenden en het vertraagd of niet uitvoeren van geplande investeringen. Deze reserve zal echter – wanneer we de voorliggende meerjarenplanning mogen geloven – de volgende jaren smelten als sneeuw voor de zon. Door negatieve resultaten van de eigen dienstjaren kalft deze reserve vanaf 2012 af. Tegen 2015 zelfs met meer dan 200 miljoen. Indien deze tendens zich voortzet, ziet de financiële toekomst er eerder zorgwekkend uit.


 


Hoofdreden van deze evolutie zijn de schulduitgaven. Zo verhoogt de kost van de investeringsleningen jaar na jaar. Van 35 miljoen in 2011 tot 85 miljoen in 2015.


De kost   van de saneringsleningen verhoogt van 102 tot 120 miljoen euro. 70 miljoen meer schulduitgaven in 2015 dan in 2011. Voor deze evolutie wordt echter geen uitleg gegeven. Mogelijk worden deze gelden voorzien voor de sinds lang aangekondigde investeringen voor o.a.  de heraanleg van de Kaaien, het nieuwe voetbalstadion, … enz.


 


 


Ontvangsten overschat


 


De “overdrachten” die goed zijn voor meer dan 90% van alle ontvangsten zijn voor het overgrote deel onbevestigd door de besturen die deze overdrachten moeten uitvoeren. De bedragen vanuit het Gemeentefonds, Eliafonds, personenbelasting, onroerende voorheffing zijn slechts ramingen die bij een begrotingswijziging moeten rechtgezet worden. In totaal gaat het hier over maar liefst 860 miljoen euro. Wat betreft het Federaal Grootstedenbeleid – 6,5 miljoen in gewone begroting en 10 miljoen in buitengewone begroting) weet men zelfs nog niet of dit in 2011 zal blijven bestaan.


Bij de “dividenden” werd een inkomst van 3 miljoen en 52 duizend miljoen ingeschreven vanwege de Gemeentelijke Holding.


 


 


Uitgaven onderschat


 


Bij de post “personeelsuitgaven” wordt geen indexaanpassing in 2011 voorzien. Gezien de inflatie op jaarbasis rond 3% schommelt en de laatste indexaanpassing in oktober 2010 gebeurde, zou het opportuun zijn rekening te houden met toch één indexaanpassing in de tweede helft van 2011.


 


De dotatie voor het OCMW evolueert op een rustige manier met niets meer dan een indexaanpassing tegenover het budget van 2010. De dotatie 2010 zal echter niet volstaan en bij de volgende begrotingswijziging zal tussen de 10 en 15 miljoen bijgepast moeten worden.


Voor 2011 zal dit niet anders zijn.


 


 


 


 


Stad Antwerpen melkkoe voor autonome stadsbedrijven


 


In de begroting 2011 wordt 200 miljoen extra uitgegeven aan overdrachten in de richting van nog maar eens bijkomende stadsbedrijven nl. AG Stedelijk Onderwijs en AG Kinderdagverblijven. Ondertussen telt Antwerpen 9 autonome stadsbedrijven. Met de oprichting van al deze autonome stadsbedrijven levert het Antwerpse stadsbestuur een bewijs van onbekwaamheid aan zichzelf af.


 


Op een totaal budget van meer dan 1 miljard uitgaven, wordt meer dan 500 miljoen euro doorgesluisd via overdrachten en dotaties. Zelfs Inspectie Financiën vraagt aandachtig te zijn op het feit dat deze vzw’s en autonome stadsbedrijven nog geen begroting voor 2011 hebben opgesteld. Logischerwijs zouden deze bedrijven eerst hun budget moeten opmaken en vervolgens laten controleren door Inspectie Financiën en andere bevoegde diensten.


 


De democratische controle op al deze autonome stadsbedrijven ontbreekt. Van een breed en transparant maatschappelijk debat over de algemene beleidsopties is in de autonome stadsbedrijven geen sprake met als gevolg dat deze stadsbedrijven uitgroeien tot persoonlijke baronieën van de schepenen.


 


Pestbesparingen


 


Het stiekeme personeelssaneringsplan waarbij 550 jobs verdwijnen, heeft veel kwaad bloed gezet.


 


Het sluiten van de zeven lokale bibliotheken, het definitief sluiten van de Ruggeveldijspiste of het afschaffen van het ophalen van bedrijfsafval in de haven zijn een vermindering van de dienstverlening. Deze pestbesparingen zijn overigens druppels op een hete begrotingsplaat en frustreren alleen de betrokken gebruikers. Het wegsaneren van 550 jobs – weliswaar niet via ontslagen maar via afvloeiingen – wordt gecompenseerd via het binnenhalen van langdurig werkloze allochtonen via vier vzw’s in het kader van zgn. sociale tewerkstelling.


 


De Oosterweel-hocus pocus


 


Over de 61 miljoen ten laste van de stad in het kader van het Oosterweeldossier wordt met geen woord in de meerjarenplanning gerept. Een vergetelheid of een ultieme hocus pocus-truc van schepen Bungeneers? In ieder geval opnieuw een voorbeeld dat op een bijzonder creatieve manier met de cijfers wordt omgesprongen.


 


Werkloosheid stijgt alleen in Antwerpen


 


Terwijl Vlaanderen na een periode van stijging ten gevolge van de economische crisis sinds september een daling kent van de werkloosheid met net geen 2%, steeg zij in Antwerpen met 2% (cijfers oktober 2010). In Vlaanderen is 7% van de beroepsbevolking werkloos; in Antwerpen 16% (vorig jaar 14%). Alleen Genk heeft in Vlaanderen een hogere werkloosheidsgraad (18%).


Vooral de Antwerpse haven en de groot-industrie werden hard getroffen. De Nationale Bank becijferde dat het aandeel van de Haven in het Vlaamse BBP met 15,64% daalde en dat ook het tewerkstellingsaandeel in het algemeen met 2,95% achteruitging.


 


Op het moment dat Opel Antwerpen de deuren definitief sluit en duizenden Antwerpse productiearbeiders hun job verliezen, komt de Antwerpse SP.a-schepen van Economie en tewerkstelling niet verder dan wat vage beloftes over de vestiging van een zgn. Antwerp Headquaters.


 


Nochtans is het ondertussen voor iedereen duidelijk dat vooral de samenstelling van de bevolking en vooral de toevloed van allerlei vreemdelingen – asielzoekers, illegalen, volgmigranten en laaggeschoolde Nederlandsonkundige immigranten tout court – zonder economische of maatschappelijke meerwaarde de belangrijkste reden zijn voor de hoge werkloosheid in onze stad.


 


De verbrusseling van Antwerpen


 


De voorbije weken kwam Antwerpen quasi permanent negatief in het nieuws. De toename van het aantal winkeldiefstallen, de stijging van de geweldcriminaliteit en de stagnatie van de criminaliteit op het hoogste niveau ooit, de stiekeme plannen om 550 personeelsleden te saneren, de stijgende werkloosheid en toenemende armoede, de verloedering, het geweld en de overlast ten gevolge van de drugplaag op het De Coninckplein en de uitbreiding in heel Antwerpen-Noord, de onbeheersbare situatie van het toenemend aantal illegalen en asielzoekers in onze stad, het quasi failliet van het OCMW …


 


Daartegenover staat de aankondigingspolitiek van het stadhuis die via het herkauwen van alsmaar dezelfde plannen het geforceerde positieve beeld van het nieuwe Antwerpen onder Patrick Janssens wil ophangen. De luchtballon is ondertussen langzaam maar zeker aan het leeglopen.


 


Door het niet actief willen opsporen van illegalen; het gedogen van druggebruik en het niet repressief willen optreden ten aanzien van de drugdealers en drugbendes, door geen zerotolerantiebeleid ten aanzien van criminaliteit en onveiligheid te voeren, door te weigeren een immigratiestop af te kondigen, dreigt Antwerpen te verbrusselen.


 


 


Opmerkingen, kritieken en suggesties OCMW-budget 2011


 


OCMW onder curatele van de stad


 


De financiële situatie van het OCMW kwam al eens aan bod in september op een extra themacommissie in het stadhuis, samengeroepen door het Vlaams Belang. Op 16 juli bleek n.a.v. een presentatie van de OCMW-ontvanger aan het college dat het OCMW in 2010 opnieuw afstevende op grote tekorten (ong. 12 miljoen). De Inspectie Financiën m.b.t. het budget 2011 een nauwgezette monitoring, een zuinig beleid en een evaluatie van de dotatie van het Zorgbedrijf in 2011.


M.a.w. het OCMW staat vanaf dit jaar onder curatele van de stad. Elke uitgave wordt met argusogen bekeken, vooral de financiële resultaten van het verzelfstandigde Zorgbedrijf.  Hoewel de sociale noden stijgen, is het stadsbestuur niet bereid om structureel in te grijpen. Dit staat in schril contrast met de veel laksere houding van het stadsbestuur tegenover de eigen Autonome Bedrijven. Monica De Coninck van haar kant is dan weer niet bereid om een kerntakendebat te voeren binnen het OCMW.


 


 


Budget OCMW structureel en in stijgende lijn verlieslatend


 


Het stadsbestuur is nog steeds van plan om eventuele overschotten binnen  het Zorgbedrijf te gebruiken om het tekort van het OCMW – ten gevolge van de toename van het aantal asielzoekers en vreemdelingen – bij te passen. Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar.


Officieel wordt een budget in evenwicht ingediend, maar we weten dat dit budget in feite structureel en in stijgende lijn verlieslatend is (2009: 5 miljoen euro, 2010: tussen de 10 en de 15 miljoen euro, prognose voor 2011: méér dan 15 miljoen euro). Het tekort van het OCMW stijgt momenteel met ongeveer 5 miljoen euro per jaar, minstens nog tot 2011, wellicht tot 2012 of 2013.


Terwijl de sociale noden stijgen wordt meer dan de helft van het investeringsbudget van het OCMW voor 2011 door Digipolis opgesoupeerd. Dat is buiten proportie. Wij stellen de meerwaarde van de samenwerking van OCMW en Zorgbedrijf met Digipolis in vraag. We pleiten voor een grondige externe audit van Digipolis door de steden Gent en Antwerpen.


De toename van het aantal vreemdelingen door regularisatie wordt alweer niet in het budget vermeld. Nochtans bestaan de cijfers om deze toename bij benadering voor de komende jaren te berekenen.


 


Jaar van de Armoede: geen fundamenteel debat


 


We zijn in het Europees Jaar van de Armoede. We zijn vragende partij voor een fundamenteel debat over de oorzaken van de stijgende armoede. Dit debat wordt niet gevoerd. En we weten ook waarom. Via immigratie wordt de armoede immers massaal geïmporteerd. Uiteraard stijgt dan de armoede. Antwerpen wordt stilaan het OCMW voor heel de wereld. De gebudgetteerde middelen voor armoedebestrijding in dit jaar van de armoede zijn belachelijk laag in verhouding met de toestroom van nieuwe armen. Dat de armoede blijft stijgen is niet het gevolg van een slechte armoedebestrijding, maar van een massale immigratie. Daarbij dient de vraag gesteld te worden of we de asielzoekers nog wel een menswaardig bestaan kunnen bieden in onze steden?


 


Gespecialiseerde sociale centra voor hulp aan autochtone klant


 


Inzake het nieuw organisatiemodel voor de sociale centra is voor het Vlaams Belang prioritair dat de autochtone klant zich in de toekomst zou kunnen laten begeleiden in enkele gespecialiseerde sociale centra. Het is voor de autochtone klant die noodgedwongen naar een sociaal centrum om hulp moet vragen vernederend, demotiverend en soms zelfs bedreigend om er overrompeld te worden door  asielzoekers en vreemdelingen die onze taal amper of niet spreken. Het Vlaams Belang pleit voor de herschikking van enkele centra verspreid over het grondgebied van de stad die zich zouden specialiseren in de hulpverlening aan autochtonen. Dit zou voor deze minderheidsgroep binnen het OCMW-cliënteel (15 à 20%) alvast voor een betere dienstverlening op maat kunnen zorgen.


 


Inschakelen van vrijwilligers


 


Over personeelskost gesproken: het is en blijft de zwaarste kost voor het OCMW en de personeelskost gaat in stijgende lijn. Er moet dus gezocht worden naar middelen om de personeelskost te doen dalen zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen. Het Vlaams Belang stelt voor om een aantal projecten te laten begeleiden door vrijwilligers. Vele Antwerpenaren zijn bereid om zich sociaal te engageren, om solidair te zijn met minderbedeelde medemensen. Zet vrijwilligers in i.p.v. nieuwe dure personeelsleden aan te werven. Indien het niet kan met vrijwilligers, zullen de komende jaren verschillende projecten om financiële redenen noodgedwongen moeten sneuvelen.

Hugo Verhelst en Philippe Van der Sande
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...