Nefaste nasleep van elektronisch aanmeldingssysteem voor kleuter- en basisscholen

Interpellatie van raadslid Pooters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van 26 april 2010 aangaande de nefaste nasleep van het elektronische aanmeldingssysteem voor de Antwerpse kleuter- en basisscholen

Recentelijk werd bekend dat de Vlaamse Overheid 12 miljoen euro zou vrijmaken om het hoofd te bieden aan het nijpend plaatsgebrek in de kleuter- en basisscholen in de steden. Er dient wel in herinnering gebracht te worden dat de Vlaamse Overheid al jarenlang op de hoogte was van de demografische cijfers, dat er al jarenlang een Sp.a-Minister aan het hoofd stond van het kabinet Onderwijs en dat de Antwerpse schepen voor onderwijs er toch niet in geslaagd is om zijn partijgenoot-Minister bewust te maken van de ernst van de situatie.

Voor heel wat Antwerpse ouders was het deze Paasvakantie bang afwachten of ze op 19 april alsnog een plaatsje zouden vinden in een school. Indien dat niet het geval is, kunnen ze pas op 26 april te weten komen hoeveel bijkomende capaciteit er komt en in welke scholen die extra plekken erbij komen. Nu de gemoederen van de ouders wiens kind nog steeds geen plaats gevonden heeft, bijna niet meer te bedaren zijn, zal er dus met de vrijgemaakte fondsen kunst- en vliegwerk uitgehaald worden om een deel plaatsen tijdelijk bij te creëren maar de hele situatie is een welvaartsstaat niet waardig.

Er blijft in realiteit nog bitter weinig over van het recht op vrije schoolkeuze, hetgeen tot op vandaag één van de essentiële kenmerken van onze Westerse landen was. Op 26 maart jl. werd er in dit kader een technische werkgroep opgericht onder leiding van de bedrijfsdirecteur van Actieve Stad, die de scholen moet ondersteunen bij hun uitbreidingsplannen. Het doel van de werkgroep zou erin bestaan om op korte termijn de onderwijscapaciteit uit te breiden en om te kijken waar er containerklassen moeten komen. De schepen suggereert nu zelfs in de pers om niet enkel tijdelijke containerklassen in de bestaande scholen te plaatsen maar ook om tijdelijke volledige containerscholen op te richten, o.a. op de IGA-gassite aan Zurenborg en aan Park Spoor Noord (toekomstige campus Hardenvoort). Dit zijn toestanden uit Derde-Wereldlanden!!! Maar de scholensaga is nog niet teneinde…

Op woensdagavond 14 april kon men op de portaalsite van de Studiewijzer de lijst al inkijken van alle Antwerpse scholen en hoeveel plaatsen er op welke school nog vrij zijn. Normaal zou de lijst pas openbaar bekendgemaakt worden op vrijdag of zaterdag. De vroegtijdige lancering van de lijst zorgde opnieuw voor heel wat verwarring omdat niemand wist of het wel degelijk om de definitieve lijst ging en in hoeverre er al rekening gehouden werd met de noodoplossingen. Hoewel de verwachte lange wachtrijen op maandag 19 april uitgebleven zijn, is dit waarschijnlijk stilte voor de storm want de meeste ouders wachten nu op de aankondiging van de nieuwe plaatsen in bepaalde scholen op 26 april aanstaande.

Mijn vragen luiden als volgt:

1) Hoeveel euro zal er effectief naar Antwerpen vloeien van deze beloofde 12 miljoen euro? Hoeveel is er dan nog nodig vanuit de Stad Antwerpen zelf? Is er hierover al een objectieve kostenraming gebeurd? Wat zijn de gevolgen voor de begroting?
2) Hoe kan het dat de lijst voortijdig op de portaalsite is verschenen?
3) Hoeveel “bestaande” plaatsen zijn er nu daadwerkelijk nog beschikbaar, want uiteenlopende cijfers doen de ronde? Hoe is o.a. de situatie binnen de Leien?
4) Zullen er inderdaad, zoals door u gezegd, 2.765 bijkomende plaatsen gecreëerd worden? Zijn dit containerklassen of ook zogenaamde containerscholen? Worden die containerscholen op de door mij aangehaalde plaatsen opgericht? Is dit technisch haalbaar? Vindt u dit, moreel gezien verantwoord, m.a.w vindt u dit een Westerse samenleving waardig?
5) Wat met ouders die hun kinderen nu na 19 april halsoverkop inschrijven in een school die eigenlijk niet voldoet aan hun vooropgestelde verwachtingen en daarna, na 26 april, te weten komen dat er toch extra plekken komen in scholen die beter aansluiten bij hun opvoedingsethiek? Mogen deze kinderen dan nog overstappen naar die school?
6) Binnen welke termijn verwacht u echte oplossingen te realiseren in plaats van de nu aangekondigde noodoplossingen? Is er al een kostenraming hiervoor gebeurd? Zal ook hiervoor bij de Vlaamse Overheid aangedrongen worden op een aanzienlijke financiële input?

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...