“It’s the Islam, stupid!”

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester Bart De Wever in verband met de genomen maatregelen tegen de islamterreur in het kader van de islamisering van Antwerpen

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

It’s the Islam, stupid. De voorbije weken gingen zowat alle debatten over het ABC van de terreurbestrijding en niet over de islamisering en de radicale islam en wat hiervan het gevolg is. Terechte debatten over terechte maatregelen en soms ook terechte vragen. Bijvoorbeeld over de vraag hoelang het leger moet ingezet worden voor bewakingsopdrachten. En de vraag of 30 para’s echt wel het verschil maken op een politiekorps van meer dan 2400 agenten. Persoonlijk ben ik van mening dat het leger zeker wel het verschil maakt en dat de inzet permanent moet zijn. Soms verwart men blijkbaar oorzaak en gevolg. Als er al klanten wegblijven in het centrum van onze stad is dat omwille van de terreurdreiging, niet omwille van de aanwezigheid van de para’s in de straten. Wat me wel verontrust, is het politiek opbod ter zake en de verdeeldheid hierover binnen de meerderheid.

Het gewandel van minister Peeters dit weekend was potsierlijk en een provocatie aan het adres van u, mijnheer de burgemeester. Ook de reactie van schepen Heylen dat de veiligheidsinspanningen ten koste van andere initiatieven zou gaan, was ongepast. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke wil de para’s zien verdwijnen. Wat wordt het nu burgemeester: blijven ze of gaan ze weg wanneer het dreigingsniveau zakt van 3 naar 2? Voor mijn part mogen ze blijven. Zeker in Antwerpen, want laat ons eerlijk zijn, de dreiging in onze stad is permanent omwille van de aanwezigheid van een belangrijke Joodse gemeenschap en omwille van de grote groep radicale moslims die een constant veiligheidsrisico vormen.

Mijnheer de burgemeester,

Dit brengt mij tot het tweede luik van mijn tussenkomst. We kunnen de takken van de boom snoeien, maar daarom zijn de wortels niet uitgeroeid. Zolang we de radicale islam in onze stad ongemoeid laten en gedogen, verandert er niks. En dan gaat het heus niet alleen over vertrekkende en terugkerende Syrië-jihadisten. Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre we het probleem van de Syrië-jihadisten onder controle hebben…

Ik hoor de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte permanent klagen over de gebrekkige coördinatie tussen het federale, Vlaamse en lokale niveau, over een tekort aan informatiedoorstroming enz. Hoe zit dat in onze stad? Over hoeveel personen gaat het eigenlijk die naar Syrië zijn vertrokken en teruggekeerd; hoeveel worden er vervolgd; hoeveel zijn er opgesloten; van hoeveel werd het leefloon en andere sociale voorzieningen afgenomen?

Mijnheer de burgemeester,

De Syrië-jihadisten, de terreuraanslagen, Sharia4Belgium zijn geen geïsoleerde gevallen, geen toevallige fenomenen. Het gaat over meer dan radicalisering en extremisme. Het gaat over het wezen van de islam zelf! De radicale, salafistische islam past immers als een kuiken in het ei van de islam. Het is de islam zelf waar heel wat – voor zover dat überhaupt mogelijk is en dat betwijfel ik – moet aan veranderen om compatibel te zijn met onze fundamentele Europese waarden en normen, met onze manier van leven. De islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de islam en de sharia invoeren. Dat is ook de reden waarom de integratie van vele moslims zo moeilijk verloopt. Inderdaad, de letters van het woord M.O.S.L.I.M. staan maar al te dikwijls voor MET ONS SAMEN LEVEN IS MOEILIJK.

Mijnheer de burgemeester,

Ons grootste probleem is de gewenning. We geven alsmaar toe aan de islam en aan de islamisering met als gevolg dat de aanblik van onze stad in snel tempo verandert. Met 100.000 moslims (20% op het totaal van de bevolking); 45 % moslims in het stedelijk lager onderwijs en 47 moskeeën op Antwerps grondgebied moeten we beseffen dat de radicale islam gedijt in de schoot van de islamgemeenschap. Zijn alle Antwerpse moslims fanatieke radicalen die geweld prediken en terreur ondersteunen of goedpraten? Uiteraard niet: het merendeel zijn vredelievende mensen die hier hun toekomst willen uitbouwen. Maar is er een minderheid vatbaar voor de fundamentalistische en salafistische interpretatie van de islam? Helaas wel. Overigens, het feit dat vele moslims gematigd zijn of althans de islam slechts gematigd toepassen, betekent niet dat de islam gematigd zou zijn, wel integendeel.

Mijnheer de burgemeester,

Het wordt dringend tijd om de bokken van de geiten te scheiden. De radicale salafistische islam moet ook in onze stad worden aangepakt. Dat betekent dat er geen toegevingen meer mogen gedaan worden wat de islamisering van onze stad betreft. Geen ritueel slachten, geen halal in de scholen, geen gescheiden zwemmen in onze zwembaden, geen hoofddoeken in de ambtenarij en in het onderwijs, … En natuurlijk een kordate aanpak van de radicale islam. Hoe is het mogelijk dat de radicale Pakistaanse Khatim-al-Anbia moskee uit de Oranjestraat waar de Sharia4Belgium-jihadisten kind aan huis waren en waar radicale Taliban-predikers zoals sjeik Syed Salman Gilani uit Pakistan het woord voeren, de Marokkaanse moskee Quahda op de Lelieplaats te Hoboken en de Bangladeshi-moskee op de Turnhoutsebaan zonder problemen open blijven? Is het echt nodig om organisaties zoals de vzw Al Minara en Al Mawadda te subsidiëren? Is het echt nodig om op 2 en 3 mei een moslimbeurs in “Antwerp Expo” te organiseren met een halal-trade market? Al deze moskeeën, organisaties en manifestaties streven naar segregatie en niet naar integratie. Al deze moskeeën, organisaties en manifestaties vormen de veilige schoot waarbinnen radicale moslims, salafisme en jihadisme kunnen gedijen. De terreur bestrijden zonder het salafisme aan te pakken heeft geen zin; het salafisme aanpakken zonder het islamisme aan te pakken heeft geen zin; en het islamisme aanpakken zonder de islam ter discussie durven te stellen is eveneens zinloos. Er is nog veel werk aan de winkel!

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...