Forcom-schandaal : Vlaams Belang vindt ordemaatregelen Antwerpse politietop volstrekt onvoldoende


Via de media verneemt het Vlaams Belang dat de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens en politiekorpschef Eddy Baelemans deze ochtend tijdens een persconferentie hebben aangekondigd dat een achttal personeelsleden van de lokale recherche – waaronder de directeur van de lokale recherche – per 1 januari 2010 ontheven worden uit hun functie en een andere rol in het korps van de lokale politie Antwerpen zullen krijgen. Deze ‘ordemaatregelen’ volgen na een integriteitsaudit van het comité P n.a.v. het Forcom-schandaal.


Het Vlaams Belang is inmiddels in het bezit van die bewuste integriteitsaudit en stelt vast dat er veel meer aan de hand is dan wat de Antwerpse burgemeester en de korpschef in eerste instantie verklaren. Zo vindt het comité P het in 2006 opgericht “team” Integriteit in het korps een lovenswaardig initiatief, maar stelt zij tevens vast dat dit “team” slechts uit één persoon bestaat. Voor een korps van 2400 personeelsleden lijkt dat aan de magere kant. Het comité P is verder bijzonder scherp voor de hoogste leidinggevenden van de lokale recherche en de korpschef zelf : “Dit onderzoek toont aan dat een aantal leidinggevenden binnen de directie opsporingen en de lokale recherche echter eerder een negatieve voorbeeldrol vervullen. De vaststelling dat daar niet tegen wordt opgetreden, geeft tot op bepaalde hoogte en vooral in personeel- en organisatorische kwesties bij de operationele commissarissen aanleiding tot een vorm van gelatenheid of berusting bij de veronderstelde “onherroepelijkheid” van bepaalde dingen.”. Het rapport spreekt verder over verregaande normvervaging bij het omgaan met diensturen en dienstvoertuigen. Bovendien blijkt er geen enkele vorm van controle te bestaan over de betrokkenheid van rechercheurs bij onwettige bijberoepen of activiteiten in vzw’s en organisaties.


Het comité P besluit : “De verleiding en druk om na een schandaal in de pers en de verwijdering van enkele zgn. ‘rotte appels” weerom over te gaan tot de orde van dag is groot.”. Het Vlaams Belang onderschrijft deze conclusie volledig. Door het louter verplaatsen van de acht personeelsleden van de lokale recherche naar een andere dienst in het korps, geeft de korpsleiding de indruk dat er maatregelen genomen worden. Nochtans zijn er voldoende aanwijzingen van overtredingen van de deontologische code die daadwerkelijke tuchtmaatregelen rechtvaardigen. Bovendien zijn deze praktijken al jaren gangbare praktijk en zal het louter verplaatsen van een handvol personeelsleden niet voldoende zijn om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen. Het Vlaams Belang vraagt zich bovendien af met welke autoriteit de korpschef kan handelen gezien hij zelf uit die oude “opsporingsdienst-cultuur” afkomstig is ? Voor het Vlaams Belang moet het nu voor eens en voor altijd gedaan zijn met de door het comité P genoemde “closed shop”.


Het Vlaams Belang wil dan ook dat de Antwerpse burgemeester een tuchtonderzoek instelt, dat hij de cel integriteit laat uitbreiden en ook de korpschef voor zijn verantwoordelijkheid plaatst. Vlaams Belang Kamerlid en Gemeenteraadslid Gerolf Annemans heeft hierover voor de komende gemeenteraad reeds vragen ingediend.


Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...