Filip Dewinter waarschuwt: “Als De Wever geen Antwerpse oppositie toestaat in intercommunales, zal Vlaams Belang klacht indienen bij de gouverneur.”

Filip Dewinter zal ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie een waarschuwing richten aan de nieuwe burgemeester Bart De Wever. Tot vorige legislatuur werd het Vlaams Belang geweerd uit alle intercommunales. De toezichts- en controleposten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden toen volledig verdeeld onder de traditionele partijen volgens het  ’ons-kent-ons’ principe. Enige ‘vakkennis’ bleek in deze volledig irrelevant.

Filip Dewinter: “De aanduiding van mandaten in de intercommunales die de komende maanden zal plaatsvinden is een tweede test voor Bart De Wever. Ter gelegenheid van de installatievergadering van de Antwerpse gemeenteraad bleek reeds dat De Wever net als zijn voorganger Janssens het mandaat van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad zal combineren, alhoewel de Vlaamse decreetgeving voorziet dat een andere persoon dan de burgemeester de raad kan leiden. Dit laatste zou de neutraliteit van de voorzitter en het democratische gehalte van de raadszittingen ten goede zou komen. Indien deze bestuursmeerderheid even weinig democratisch optreedt met betrekking tot de verdeling van mandaten in de intercommunales en er geen oppositie wil toelaten zal het Vlaams Belang klacht indienen bij de gouverneur.”

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de (onbezoldigde) mandaten in de algemene vergadering van de intercommunales naar evenredigheid moeten verdeeld worden onder de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, zodat de oppositie het beleid in de intercommunales beter kan controleren. Filip Dewinter zal terzake een voorstel van decreet indienen in het Vlaams Parlement. Nu wordt weliswaar een beknopt verslag van de werking van de intercommunales uitgebracht in de gemeenteraad, maar in het algemeen is er een totaal gebrek aan transparantie. Nochtans voeren de intercommunales belangrijke gemeentelijke taken uit.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...