De inmenging van het college in de raden van bestuur en directiecomités van de verzelfstandigde stedelijke entiteiten

Interpellatie van Anke Van dermeersch voor de gemeenteraadszitting van maandag 24 juni 2013 betreffende de inmenging van het college in de raden van bestuur en directiecomités van de verzelfstandigde stedelijke entiteiten


Onlangs meldde schepen Marinower op de Raad van Bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs dat elke beslissing die door de Raad van Bestuur AGSO genomen wordt, vervolgens ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan het college en dat ook het directiecomité geen enkele beslissing meer mag nemen aangaande onroerende goederen zonder voorafgaande toestemming van het college totdat de meerjarenbegroting is goedgekeurd.


 


Graag bekwam ik hierover een aantal verduidelijkingen:


 


Wanneer heeft het college beslist om de zelfstandige werking, zoals in vorige legislatuur, van de verzelfstandigde stedelijke entiteiten stop te zetten?


 


Welke entiteiten werden aldus onder voogdij geplaatst van het college tot op het ogenblik van de goedkeuring van de meerjarenplanning? Of geldt dit enkel voor AG Stedelijk Onderwijs?


 


Wat was de aanleiding om tot deze manier van werken over te gaan?


Is het correct dat ook directiecomités geen zelfstandige beslissingen meer mogen nemen wat betreft onroerende goederen?


 


Plant het stadsbestuur de afbouw van de werking via verzelfstandigde stedelijke entiteiten en zo ja, welke activiteiten zullen terug keren onder de bevoegdheid en volledige controle van de gemeenteraad?


 


 


 


 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...