De flankerende maatregelen ter bestrijding van de fileproblematiek in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 24 februari 2014 betreffende de flankerende maatregelen ter bestrijding van de fileproblematiek in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding


De Vlaamse regering besliste vrijdag jl. om voor wat de Oosterweelverbinding betreft te kiezen voor het BAM-tracé. Alhoewel er onduidelijkheid bestaat over de financiering, de timing, de procedure (al dan niet aanbesteden van de werken) is er momenteel vooral discussie over de flankerende maatregelen die moeten dienen om in afwachting van de voltooiing van de werken de fileproblematiek in Antwerpen onder controle te krijgen. Desbetreffend zal ook het Antwerpse stadsbestuur terzake een aantal maatregelen moeten nemen. Verschillende voorstellen werden ondertussen geopperd:


Afleiden op de Ring van alle vrachtverkeer komende uit Nederland en Duitsland langs de Liefkenshoektunnel;


Tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel;


Opnieuw noodbruggen of tunnels installeren op de Singel;


Spitsstroken mogelijk maken op De Ring;


….


Heeft het Antwerpse stadsbestuur een duidelijk plan voor wat betreft het uitvoeren van een aantal flankerende maatregelen ter bestrijding van de fileproblematiek in het kader van de Oosterweelverbinding?


Zo ja, welke is de financiële impact van de uitvoering van deze maatregelen? Met welke middelen zullen deze maatregelen gefinancierd worden? Wat is de timing van de uitvoering van de desbetreffende maatregelen? Wanneer het maatregelen betreft die het stedelijke niveau overstijgen, dient overleg gepleegd te worden met andere overheden. Kan de burgemeester tevens meedelen in hoeverre een dergelijk overleg aan de orde is en wat de resultaten hiervan zijn?


 


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...