Campagne Fedasil aangaande terugkeerloket voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadzitting van maandag 24 februari 2014 betreffende Campagne Fedasil aangaande terugkeerloket voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers
 
In Brussel opende Fedasil een “terugkeerloket” waar uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en anderen vreemdelingen die willen terugkeren naar hun land van herkomst terecht kunnen voor informatie en het eventueel opstarten van een terugkeerprocedure.


Aangezien ook Antwerpen een groot aantal asielzoekers en illegalen telt, is het meer dan aangewezen dat ook Antwerpen over een dergelijk “terugkeerloket” zou beschikken.


Samen met actieve opsporing van illegalen, effectieve repatriëring van illegalen, de oprichting van een gesloten opvangcentrum voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van repatriëring dient ook werk gemaakt te worden voor de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer. Een sensibiliseringsactie zou heel wat asielzoekers, illegalen en andere vreemdelingen laten overwegen terug te keren naar hun land van herkomst en hun aanmoedigen, stimuleren en begeleiden om daadwerkelijk terug te keren.


 


Kan de burgemeester mij inlichten


 


–        Hoeveel vreemdelingen in 2012 en 2013 administratief werden aangehouden op basis van een vermoeden van illegaal verblijf?


–        Hoeveel mochten er zonder meer beschikken omdat ze toch legaal in het land verbleven of omdat er een schorsende procedure gaande was?


–        Hoeveel van de resterende personen die werden aangehouden op vermoeden van illegaal verblijf werden opgesloten met het oog op verwijdering van het grondgebied en dit voor de jaren 2012 en 2013?


–        Hoeveel kregen enkel een bevel om het grondgebied te verlaten in de jaren 2012 en 2013?


–        Kan de burgemeester tevens alle voorgaande vragen opsplitsen per nationaliteit?


–        Welke initiatieven nam het stadsbestuur om actieve opsporing van illegalen te realiseren of om illegalen op te sporen?


–        Welke initiatieven nam het stadsbestuur om illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig het grondgebied te laten verlaten?


–        Op welke manier werkt het stadsbestuur actief mee aan de campagne van Fedasil betreffende de vrijwillige terugkeer?


–        Welke initiatieven nam het stadsbestuur uit eigen beweging om aan illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers een vrijwillige terugkeer te promoten en te organiseren?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...