Auditrapport aangaande de financiële stromen naar en in seniorenlokalen in de districten

Interpellatie van Filip Dewinter aan schepen Verbist voor de gemeenteraadszitting van 17 december 2012 betreffende het auditrapport aangaande de financiële stromen naar en in seniorenlokalen in de districten


 


Op 24 september jl. hebben de diensten Inspectie Financiën en Interne Audit een rapport opgemaakt aangaande de financiële stromen naar en in seniorenlokalen in onze Antwerpse districten. De meeste seniorenlokalen zijn opgenomen in de lokale dienstencentra die onder het Zorgbedrijf vallen. Twaalf overblijvende seniorenlokalen vallen onder bevoegdheid van de districten.


 


Het voornoemde rapport van 24 september 2012 heeft verschillende doelstellingen, nl. de opvolging van de aanbevelingen van het vorig rapport van 2006 wat de werking en toezicht op seniorenlokalen betreft; de financiële stromen naar en binnen de seniorenlokalen; de toekomst van de seniorenlokalen; alsook het controleren van de kas in de seniorenlokalen van het district Antwerpen waar voorheen inbreuken zijn geconstateerd en het in beeld brengen van de werking en de financiële stromen van het bovenlokale seniorencentrum Top Hat.


 


In het vorig auditrapport van 2006 werd gesteld dat de seniorenlokalen in Antwerpen, Berchem en Deurne – dit zijn de seniorenlokalen die een hogere vergoeding krijgen dan de andere seniorenlokalen in de andere districten – hun uitgaven concreter moeten onderbouwen en motiveren. In het rapport van 24 september 2012 wordt echter gesteld dat hier geen gevolg aan gegeven is.


 


Hoofdzakelijk gaat het hier over drie seniorenlokalen in het district Antwerpen waar een kastekort van 20.000 euro in de centrale kas van het district door IF werd vastegsteld en waar clubverantwoordelijken boven hun vrijwilligersvergoeding een bijkomende vergoeding van 10 à 20 % commissie op omzet ontvangen. Hierdoor overschrijdt hun totale vergoeding het wettelijk bepaald maximum van de vrijwilligersvergoeding. Deze commissie van 10 of  20 % op de omzet wordt ook niet door stad of district als loon of als inkomsten aangegeven bij de officiële instanties zoals belastingen, sociale zekerheid, RVA, …. Bovendien ondertekende de toenmalige verantwoordelijke voor seniorenlokalen RVA-attesten voor clubverantwoordelijken die werkloos of in brugpensioen waren, waardoor valselijk attesten werden geschreven dat de betrokken clubhuisverantwoordelijken geen enkele vorm van vergoeding ontvingen.


Door de valse verklaringen waarin wordt gezegd dat de uitbaters geen enkele vorm van vergoeding ontvingen, stelt de stad zich bloot aan mogelijke inbreuken op fiscaal en sociaal vlak.


 


Op basis van deze conclusies stellen de diensten Inspectie Financiën en Interne Audit dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen om een einde te stellen aan een aantal vastgestelde problemen met betrekking tot de uitbating van seniorenlokalen. In afwachting van de huidige verkennende gesprekken en een eventuele beslissing rond de definitieve overdracht van de resterende seniorenlokalen aan het Zorgbedrijf, dient alsnog gevolg te worden gegeven aan de aanbevelingen van het rapport van 2006. Bij deze zal het risico op inbreuken op voornoemde wetgevingen met mogelijke financiële gevolgen en imagoschade voor stad en districten tot een minimum worden beperkt.


 


Op basis van deze conclusies stellen de diensten Inspectie Financiën en Interne Audit dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen om een einde te stellen aan een aantal vastgestelde problemen met betrekking tot de uitbating van seniorenlokalen. In afwachting van de huidige verkennende gesprekken en een eventuele beslissing rond de definitieve overdracht van de resterende seniorenlokalen aan het Zorgbedrijf, dient alsnog gevolg te worden gegeven aan de aanbevelingen van het rapport van 2006. Bij deze zal het risico op inbreuken op voornoemde wetgevingen met mogelijke financiële gevolgen en imagoschade voor stad en districten tot een minimum worden beperkt.


 


Uit de nieuwe audit blijkt dus dat er geen gevolg is gegeven aan de aanbevelingen die werden gedaan in het rapport van 2006. Nochtans werd in de vorige en in de huidige audit gewezen op het feit dat de verschillende praktijken onwettelijk zijn en worden inbreuken opgemerkt ten opzichte van de sociale en fiscale wetgeving. Kan de schepen mij meedelen waarom dit in de loop van de laatste zes jaar nooit is opgevolgd?


 


Welke maatregelen heeft de schepen genomen sinds de publicatie van het auditrapport van september 2012?


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...