Antwerps ‘OCMW beroepsgeheim’ maakt sociale fraudeurs het leven makkelijk

De stad Antwerpen doet niets met misdrijven die aan het licht komen bij de behandeling van sociale dossiers. Dat is het overduidelijke antwoord van schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck op enkele vragen hierover van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). Het Antwerps OCMW verschuilt zich volledig achter haar beroepsgeheim en laat alle vaststellingen die zij doet in het kader van een sociaal onderzoek zonder gevolg.

Anke Van dermeersch: “Indien een ‘OCMW-klant’ in het kader van een behoeftigheidsonderzoek meldt dat hij of zij bepaalde inkomsten heeft waarbij de wetgeving rond sociale bijdragen en/of bedrijfsvoorheffing omzeild wordt, dan wordt deze informatie zelden doorgegeven aan de sociale inspectie of belastingdienst. Dit inkomen wordt enkel in rekening gebracht bij eventuele dienstverlening. Erger nog, het Antwerpse OCMW heeft zelfs geen registratiesysteem voorzien dat het aantal inbreuken of misdrijven vaststelt door de sociale dienst.”

Enkel wanneer het OCMW vermoedt dat de informatie die het krijgt van zogenaamd hulpbehoevende niet correct is, dan geeft de sociale dienst deze informatie door aan de dienst Controle en Inspectie. Op basis van administratief onderzoek en observaties geven zij dan een advies en vaststellingen aan de sociale dienst.  Deze vaststellingen komen bij het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en kunnen leiden tot afschaf van de hulp, terugvordering van verleende hulp en andere sancties zoals een tijdelijke uitsluiting van hulp.

Anke Van dermeersch: “In 2009 werd deze volledig interne procedure 264 maal toegepast tegenover 301 maal in 2010. Een serieuze stijging van het aantal dossiers dus, maar geen navenante stijging van het aantal schrappingen. Integendeel, de stopzetting van OCMW-hulp is de laatste 5 jaar gedaald van 30 % naar 20 %. Dat is toch wel bijzonder eigenaardig.”

Het Meldpunt binnen het OCMW behandelde ‘slechts’ 41 dossiers

Slechts bij vermoedens van systematisch of georganiseerd misbruik van rechtsregels doet de sociale dienst of het BCSD een melding aan een speciaal ‘Meldpunt’ binnen het OCMW.  Dit Meldpunt onderzoekt dan het dossier en beslist over een verdere doorverwijzing naar de Arbeidsauditeur of een andere instantie voor verder onderzoek. Verder verzamelt het Meldpunt gegevens van firma’s en vertegenwoordigers van bepaalde functies indien deze namen meermaals terugkomen in mogelijk verdachte dossiers. 
 
In 2010 werden 41 dossiers behandeld door het Meldpunt : 11 meldingen werden niet weerhouden voor verder onderzoek omwille van te zwakke of foutief geïnterpreteerde aanwijzingen, 3 meldingen werden met een advies voor verder onderzoek terug overgemaakt aan de sociale dienst, 17 meldingen werden overgemaakt aan de Arbeidsauditeur, 3 keer werd een klacht ingediend bij het parket, 1 melding werd overgemaakt aan de Orde van Geneesheren, 1 melding werd overgemaakt aan het RIZIV, 5 meldingen werden overgemaakt aan de cel schijnhuwelijken.

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...