Anke Van dermeersch dient klacht in bij integriteitsbureau tegen burgemeester Bart De Wever, OCMW-voorzitster en schepen Liesbeth Homans en schepen Rob Van de Velde n.a.v. paasei-uitdeelactie in Antwerpse rusthuizen

Anke Van dermeersch: N-VA-politici hebben misbruik gemaakt van hun uitvoerende mandaten en hun gezagsrelatie tegenover de directeur van het Zorgbedrijf om zich ongevraagd toegang te verschaffen tot de kamers van weerloze bejaarden en aldus hun privacy te schenden !

Naar aanleiding van Pasen 2013 deelden burgemeester Bart De Wever, OCMW-voorzitster en schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans en schepen Rob Van de Velde paaseieren uit in de OCMW-woonzorgcentra Bloemenveld, Sint-Anna, Europasquare en Tol. Al deze woonzorgcentra (de nieuwe naam voor ‘rust- en verzorgingstehuizen’) worden beheerd door het Antwerpse Zorgbedrijf. De burgemeester, de OCMW-voorzitster en de schepen kwamen  daarbij ongevraagd de kamer van de rusthuisbewoners binnen.
 
In een antwoord van schepen Homans op een schriftelijke vraag die Anke Van dermeersch in de gemeenteraad stelde, worden de feiten bevestigd. Volgens schepen Homans betrof het een “persoonlijk initiatief”  en een “persoonlijke gift” van de betrokken politici. De directeur van het Zorgbedrijf zou om “toestemming gevraagd zijn om dit te doen”. De directeur heeft de betrokken politici tevens “begeleid bij hun bezoek”.
 
Anke Van dermeersch: “Het zal allicht geen toeval zijn dat de betrokken politici alle drie behoorden tot dezelfde politieke partij, namelijk de N-VA.    Het lijdt ook geen twijfel dat het uitdelen van Paaseieren in Antwerpse woonzorgcentra kadert in de persoonlijke imago- en verkiezingscampagne van de betrokken N-VA- politici. Het is evenmin geen toeval dat de paaseieren-uitdeelactie plaatsvond in vier Woonzorgcentra van het Zorgbedrijf. Mevrouw Homans is namelijk voorzitter van dit Zorgbedrijf. De drie betrokken politici hebben misbruik gemaakt van het feit dat Liesbeth Homans voorzitter is van het Zorgbedrijf om zich aldus vrij toegang te verschaffen tot de kamers van de rusthuisbewoners.  Dat de directeur om toestemming werd gevraagd, kan niet ernstig worden genomen. Het zou voor de directeur uiteraard zeer problematisch zijn geweest om dit verzoek van zowel de voorzitster van het Zorgbedrijf als van de burgemeester van de stad Antwerpen te weigeren.”
 
Anke Van dermeersch is derhalve van oordeel dat de drie betrokken N-VA-politici misbruik hebben gemaakt van hun uitvoerende mandaten en hun gezagsrelatie tegenover de directeur om zich ongevraagd toegang te verschaffen tot de kamers van weerloze bejaarden en aldus hun privacy te schenden.  Het lijdt immers geen twijfel dat mocht het initiatief uitgegaan zijn van andere politici deze uitdeelactie niet toegelaten zou zijn. Daarom dient ze klacht in bij het Integriteitsbureau.
 
Anke Van dermeersch meent dat de gedragscode voor collegeleden overtreden werd die onder meer stelt: “Collegeleden die namens en met instemming van de stad optreden, in enigerlei bestuurlijke functie, kunnen aan derden geschenken geven of derden voor activiteiten uitnodigen, mits hierbij elke vorm van partijdigheid of belangenvermenging wordt vermeden.”
 
Anke Van dermeersch schrijft in de klacht: “Deze “schijn van partijdigheid of belangenvermenging” werd in dit geval geenszins vermeden. Integendeel, volgens mij is er in dit geval duidelijk sprake van partijdigheid en belangenvermenging. Mevrouw Homans was hier zowel actievoerder als de persoon bij uitstek die een beslissende invloed kan uitoefenen op de toelating voor een dergelijke actie. Ik meen derhalve dat hier wel degelijk sprake is van een integriteitsschending. Ik vraag u dan ook aan mijn klacht het passende gevolg te geven.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...