51% van de OCMW-klanten in Antwerpen is asielzoeker!

51% van de OCMW-klanten in Antwerpen is asielzoeker, vluchteling, geregulariseerd of gezinshereniger!


Federale overheid moet kosten hiervan volledig zelf dragen. Vlaams Belang wil Antwerps initiatief ter zake.


Uit de kwartaalanalyse van het Antwerps OCMW (juli-sept.’09) blijkt dat voor het eerst meer dan de helft van de OCMW-klanten die financieel ondersteund worden asielzoeker, erkend vluchteling, geregulariseerd of gezinshereniger is.


–          790 klanten verkregen een definitieve regularisatie (vgl. juni 793, maart 760);


–          609 klanten werden tijdelijk geregulariseerd (vgl. juni 557, maart 503);


–          102 personen hebben een hangende regularisatie (vgl. juni 72, maart 61);


–          373 personen zijn in het bezit van een verblijfsstatuut op basis van medische redenen art. 9 ter (vgl. juni 290, maart 193);


–          182 klanten hebben een subsidiair beschermingsstatuut (vgl. juni 166, maart 143);


–          927 personen werden erkend als vluchteling (vgl. juni 868, maart 791); 699 personen kwamen in het verleden naar België in het kader van gezinshereniging (vgl. juni 678, maart 620).


In totaal gaat het dus over 3.682 dossiers of 51% van het totaal aantal klanten (7.206) dat één of andere vorm van financiële hulp geniet. In maart vorig jaar bedroeg dit nog 46%. Dat is een stijging van 5% op amper 6 maanden tijd. Het aantal illegalen dat steun geniet in het kader van dringende medische hulp aan illegalen bedroeg in september vorig jaar 1.541 (vgl. juni 1.711, maart 1.837). Het aantal klanten met een definitieve regularisatie blijft status quo t.o.v. de vorige kwartalen. Het aantal tijdelijk geregulariseerden, het aantal personen met een hangende regularisatie en het aantal personen dat via gezinshereniging naar België kwam stijgt verder. De meest opmerkelijke toename zien we bij het aantal personen met een verblijfsstatuut op basis van medische redenen. Ook het aantal erkende vluchtelingen neemt verder toe. Het aantal illegalen dat bij het OCMW komt aankloppen daalt lichtjes.


In september 2009 ontvingen 4.542 klanten leefloon. In september 2008 waren dat er 4.050. 1.846 vreemdelingen trokken in september 2009 een equivalent leefloon. Een jaar eerder waren dit er 1.368. Op een jaar tijd is het aantal klanten met equivalent leefloon met 35% gestegen.


Er zijn geen aanwijzingen dat deze stijgende trend de komende jaren zal ophouden. Integendeel. Iets meer dan 10.000 vreemdelingen staan in het wachtregister ingeschreven en zullen de komende maanden geleidelijk aan individueel geregulariseerd worden. Ook de regularisaties in het kader van de algemene regularisatie die plaatsvond van 15 september tot 15 december zullen dit jaar geleidelijk papieren krijgen. Het gaat in Antwerpen om 6.500 dossiers goed voor ongeveer 10.400 personen. De ervaring met vorige regularisatiecampagnes leert dat ongeveer de helft voor steun komt aankloppen bij het OCMW. In de loop van dit en volgend jaar zal het aantal geregulariseerden dus nog fors stijgen. Het OCMW zal nieuwe maatschappelijk werkers in dienst moeten nemen om de hogere werkdruk op te vangen.  Het aantal taallessen en inburgeringscursussen zal dienen opgevoerd te worden. De tewerkstellingskansen van de nieuwkomers zullen dalen waardoor ze langer overheidssteun zullen moeten genieten. Sowieso een kostelijke operatie voor Antwerpen. Elke 100 leefloners die erbij komen, kost het Antwerps OCMW jaarlijks 1,5 miljoen euro. Ofwel moet de stadsbijleg verhoogd worden (en niet verlaagd met 2,75% zoals in de begroting 2010 beslist) ofwel zal het geld bij de hogere overheid moeten gehaald worden. In de wandelgangen wordt alvast gezegd dat in het nieuwe OCMW-budget 2010 geen bedrag meer zal opgenomen worden voor de meerkost die de algemene regularisatie en de stijging van de individuele regularisaties met zich meebrengen. De Antwerpse bestuursmeerderheid steekt zijn kop in het zand en schuift de problemen voor zich uit.


Het Vlaams Belang wil dat de federale regering de subsidies van het federaal grootstedenfonds optrekt om die kosten van de opvang van regularisaties te bekostigen. Tevens zal de immigratiestroom dringend moeten afgeremd worden. Er is in onze stad geen maatschappelijk, sociaal en financieel draagvlak meer voor de opvang van nieuwkomers via regularisaties en gezinshereniging. Daarom stelt het Vlaams Belang een immigratiestop voor. Tevens moet de federale regering dringend maatregelen ter verstrenging van de criteria voor gezinshereniging nemen. Pas dan kan een doorgedreven assimilatiebeleid gevoerd worden dat ook succesvol is en de stedelijke samenleving opnieuw leefbaar zal maken.


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...